Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Misja Szkoły

Katolicka Szkoła Podstawowa powstała  w 2000 roku. Właścicielem i organem prowadzącym  jest Archidiecezja Częstochowska. Archidiecezję reprezentuje delegat wyznaczony przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego.

Szkoła podstawowa jest placówką niepubliczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej. Nadzór pedagogiczny nad nią sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.

System wychowawczy oparty jest na wartościach ewangelicznych. Celem jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży w atmosferze życzliwości i poczuciu bezpieczeństwa. Wejście do szkoły jest monitorowane. Mała liczba uczniów w klasach (najwyżej 20) umożliwia bezpośrednie relacje dzieci z nauczycielami. Stały kontakt szkoły z rodzicami pomaga w realizacji programu dydaktyczno-pedagogicznego. Zebrania rodziców na zakończenie każdego okresu (rok szkolny dzieli się na 4 okresy) ubogaca wykład połączony z dyskusją na tematy wychowawcze.

Kompetentna i zaangażowana w swą pracę kadra nauczycielska, nowoczesne wyposażenie szkół (pracownia komputerowa, sprzęt multimedialny, pomoce naukowe) przynoszą efekty m.in. w uzyskiwaniu bardzo dobrych wyników w zewnętrznych sprawdzianach, egzaminach i konkursach przedmiotowych. Liczne wycieczki programowe, wyjazdy do teatrów, spotkania z przedstawicielami nauki i kultury sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi uczniów.

Zajęcia pozalekcyjne pozwalają na rozwijanie dotychczasowych zainteresowań dzieci, a także na budzenie nowych.

 

REGULAMIN UCZNIOWSKI KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019


1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się o g.8.00 apelem wszystkich klas  w sali gimnastycznej.
2. Przerwy: I i IV (dla klas 0-III) oraz II i V (dla klas IV-VII) przeznaczone są na wspólne spożycie posiłków w sali kominkowej. Uczniowie schodzą do niej z nauczycielem, z którym właśnie skończyli lekcję. Śniadanie rozpoczynamy od wspólnej modlitwy. Obiad rozpoczynamy indywidualnie. Posiłki kończymy wspólnie.
3. Uczniów obowiązują reguły kulturalnego zachowania się wobec wszystkich pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek. Podczas lekcji odpowiadamy w postawie stojącej. Taka  postawa jest również formą powitania i pożegnania nauczyciela i gościa wchodzącego do klasy. Pamiętamy o pozdrawieniach: Dzień dobry, Do widzenia lub Szczęść Boże.
4. Na terenie szkoły obowiązuje ustalony ubiór uczniowski:
a/ codzienny: dla chłopców - czarne lub granatowe spodnie i bluza szkolna, biała polówka                                                                                                                         dla dziewcząt – spódnica w kratę (obowiązuje we wrześniu i październiku oraz od kwietnia do końca roku szkolnego), biała polówka, bluza szkolna
b/ odświętny: dla chłopców – czarne lub granatowe spodnie i biała koszula , dla dziewcząt – granatowa spódniczka i biała bluzka,
c/ sportowy: dla chłopców i dziewcząt – granatowe spodenki i biała podkoszulka (T-shirt) oraz odpowiednie obuwie sportowe.
5. W szkole obowiązuje zmiana obuwia. Sznurowadła, ze względu na bezpieczeństwo i estetykę, winny być zawsze zawiązane.
7.Dzienniczek uczniowski jest ważnym szkolnym dokumentem, stąd należy dbać o jego estetyczny wygląd. Powinien zawierać wszystkie otrzymane oceny oraz podpisy rodziców pod ocenami, uwagami i informacjami. Cztery barki dzienniczka w okresie (dot. klas IV-VII) są podstawą do obniżenia oceny z zachowania.
8. Do każdej, mającej się odbyć lekcji uczeń przygotować się podczas przerwy, robiąc porządek na stoliku, przygotowując podręcznik, zeszyt i inne pomoce.
9. Uczeń jest zobowiązany do troski o estetyczny wygląd osobisty oraz swoich książek i zeszytów. Wszystkie powinny być obłożone i podpisane.
10. Do obowiązków klasowego dyżurnego należy: troska o porządek w klasie, szafce klasowej oraz szatni, staranne wytarcie tablicy, przynoszenie kredy, przewietrzenie sali, pomoc nauczycielowi w przyniesieniu/odniesieniu pomocy naukowych, kserowanie notatek uczniom nieobecnym i przekazywanie im informacji o wykonanych podczas lekcji ćwiczeniach. 
11. Wszystkie wyjazdy, akademie i inne spotkania, organizowane przez szkołę (w ramach lekcji lub w innym czasie), są formą realizacji programu nauczania, stąd branie w nich udziału jest obowiązkiem ucznia.
12. Nieobecność ucznia w szkole powinna być poprzedzona telefonem do sekretariatu szkoły.
13. W szatni nie pozostawiamy pieniędzy oraz cennych przedmiotów. Oddajemy je do depozytu w sekretariacie.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH: I, II, III PRZYJĘTY NA ZEBRANIU RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 29 SIERPNIA 2008 R.Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2008 r. podjęto uchwałę dotyczącą sposobu oceniania uczniów klas: I, II, III:

I. Rok szkolny dzieli się na 4 okresy: 1 IX – 15 XI, 16 XI – 31 I, 1 II – 15 IV, 16 IV – koniec roku szkolnego.

II. W ciągu każdego okresu uczeń otrzymuje oceny cyfrowe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, które mogą być opatrzone znakami: + lub - .

III. Na zakończenie każdego spośród 4 okresów uczeń otrzymuje ocenę: niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą, celującą ( bez znaków: +, -).

IV. Wykaz przedmiotów, z których uczeń otrzymuje oceny śródokresowe i na zakończenie danego okresu:

1. EDUKACJA POLONISTYCZNA
• Czytanie głośne
• Swobodne wypowiedzi ustne
• Uporządkowane wypowiedzi ustne
• Słuchanie wypowiedzi innych rozmówców
• Recytacje
• Krótkie wypowiedzi pisemne
• Dłuższe wypowiedzi pisemne
• Przepisywanie
• Samodzielne pisanie
• Czytanie książek i czasopism
• Wiadomości z gramatyki i ortografii
• Dyktanda
• Prowadzenie zeszytu

2. EDUKACJA MATEMATYCZNA
• Dodawanie i odejmowanie
• Tabliczka mnożenia
• Mnożenie i dzielenie
• Rozwiązywanie zadań
• Układanie zadań
• Wiadomości praktyczne i geometria

3. EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA

4. EDUKACJA RUCHOWA

5. JĘZYK ANGIELSKI

6. JĘZYK NIEMIECKI

7. PLASTYKA

8. MUZYKA

9. PRZYRODA

10. RELIGIA

V. Na zakończenie roku szkolnego uczeń otrzymuje na świadectwie promocyjnym ocenę opisową, uwzględniającą osiągnięcia ze wszystkich przedmiotów w ciągu całego roku szkolnego.

VI. Na zakończenie każdego okresu uczeń otrzymuje ocenę z zachowania określającą jego zachowanie jako: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

VII. Na zakończenie roku szkolnego uczeń otrzymuje na świadectwie promocyjnym ocenę opisową z zachowania.

 

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny