Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny
w roku szkolnym 2017/2018

"Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu
są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach".

Karol Wojtyła

Podstawa prawna:
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. Poz.1249)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. Z 2017 r.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.Z 2017 r.)
• Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej w Częstochowie.

WSTĘP

1. Celem działań wychowawców i nauczycieli Katolickiej Szkoły Podstawowej w Częstochowie jest wychowanie ucznia w taki sposób, aby kształtował swój charakter, rozwijał swoje talenty w sposób zgodny z chrześcijańską wizją człowieka głoszoną przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o godności osoby.
2. Naszym celem jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny z uwzględnieniem prawa do przekonań religijnych, światopoglądowych oraz wolności sumienia.
3. Chcemy łagodnie i cierpliwie wprowadzać uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.
4. Chcemy, aby każdy Absolwent szkoły miał świadomość swojej wolności i godności, był uczciwym człowiekiem, kochał swój kraj oraz szanował ludzi bez względu na narodowość i wyznanie.
5. Program wychowawczo-profilaktyczny jest otwartym projektem, gdyż harmonogram działań jest każdorazowo dostosowany do potrzeb danego zespołu uczniowskiego.
6. Diagnozę potrzeb przeprowadza wychowawca klasy wraz z dyrektorem, pedagogiem szkolnym i nauczycielami na początku roku szkolnego.

PATRONKA SZKOŁY – ŚWIĘTA JADWIGA KRÓLOWA

W realizacji działań wychowawczych chcemy opierać się na przykładzie życia Świętej Jadwigi Królowej, która uczy nas:
- ofiarnej miłości do narodu i Kościoła,
- jak łączyć wierność chrześcijańskim zasadom z konsekwencją w bronieniu polskiej racji stanu,
- wrażliwości na krzywdy społeczne,
- że tak siła państwa, jak siła Kościoła mają swoje źródło w starannej edukacji narodu.
/por. homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. kanonizacyjnej bł. królowej Jadwigi, Kraków, Błonia krakowskie 8.06.1997/

PRZEZNACZENIE PROGRAMU


Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły skierowany jest do:
1. Rodziców – którzy powierzając swoje dzieci szkole katolickiej, oczekują:
• uczciwego procesu wychowawczego,
• wychowania w poszanowaniu prawdziwych wartości,
• wolności od wszelkich niewłaściwych uwarunkowań i nałogów,
• kształtowania wrażliwości społecznej,
• uformowania prawego sumienia, głębokich wartościowych przekonań,
• solidnego ukształtowania religijnej postawy.

2. Uczniów - którzy rozpoczynając swoją życiową naukę i wychowanie, oczekują:
• poszerzania wiedzy,
• poznawania siebie i swoich talentów, a także akceptacji,
• rozumienia innych i siebie samego, umiejętności dzielenia się swoimi talentami z innymi,
• odnalezienia sensu życia,
• pogłębiania znajomości Boga i życia zgodnie z Ewangelią,
• czynnego włączania się w życie społeczeństwa z dobrym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym oraz rzetelnego wypełniania swoich zadań w dorosłym życiu.
3. Nauczycieli i wychowawców - którzy z radością, choć w trudzie, realizują swoje powołanie bycia przewodnikami dla dzieci i młodzieży na drodze pełnego wzrostu i dostrzegają konieczność :
• kierowania się zawsze dobrem dziecka,
• otwartego dialogu i kontaktu z rodziną oraz środowiskiem ucznia.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU


1. Założeniem naszej szkoły jest przekazywanie wartości i norm oraz kształtowanie postaw. Wychowanie personalne obejmuje całą osobowość człowieka i wszystkie aspekty jego życia. Dotyczy rozwoju duchowego, intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego.
2. Wychowanie odbywa się poprzez wzmacnianie tego, co dobre, podejmowanie działań, które służą pełnemu rozwojowi człowieka oraz przeciwdziałanie postawom niszczącym jego godność.
3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają program wychowawczo-profilaktyczny i są jego współtwórcami w kolejnych etapach jego realizacji.
4. Wszyscy pracownicy szkoły zgodnie podejmują współodpowiedzialność za codzienną realizację programu wychowawczo-profilaktycznego w zakresie swoich obowiązków i kompetencji.
5. Rodzice uczniów poprzez wybór Katolickiej Szkoły Podstawowej akceptują realizowany w szkole program wychowawczo-profilaktyczny. Oznacza to spójność domu i szkoły w kształtowaniu osobowości uczniów i prowadzeniu ich do dojrzałości.
6. Za przygotowanie harmonogramu realizacji planu wychowawczo-profilaktycznego w danym roku szkolnym odpowiedzialny jest wychowawca klasy, który we współpracy z rodzicami uczniów, nauczycielami uczącymi daną klasę, pedagogiem szkolnym oraz dyrektorem planuje działania.
7. Program i realizowane działania podlegają ewaluacji na koniec roku szkolnego.
8. Nauczyciele, wychowawcy i rodzice uczniów własnym przykładem i konsekwencją przygotowują dzieci do pogłębiania wiary poprzez budowanie dobrych i zdrowych relacji z drugim człowiekiem.
9. Cechami nauczycieli powinny być: odpowiedzialność, dążenie do prawdy, optymizm, wytrwałość i cierpliwość, umiejętność słuchania, dyskrecja, umiejętność przewidywania oraz otwartość na potrzeby i możliwości uczniów.
10.Dla wszystkich osób należących do społeczności szkolnej wyznacznikiem podejmowanych działań jest Ewangelia.
11.Od wszystkich pracowników szkoły oczekuje się stałej formacji oraz podnoszenia kompetencji wychowawczych.
12.Proces wychowania jest realizowany w czasie zajęć dydaktycznych, przerw, apeli oraz podczas uroczystości szkolnych, świąt kościelnych i narodowych, wycieczek, zajęć sportowych i rekreacyjnych.
13.W realizacji programu współpracujemy z rodzicami dzieci – głównymi i pierwszymi wychowawcami. To oni ponoszą odpowiedzialność za wychowanie swojego potomstwa oraz pełnią podstawowe funkcje zapobiegawcze. Szkoła jako instytucja wspierająca działania rodziny pomaga im w tym. Dlatego podejmuje szereg działań o charakterze profilaktycznym.

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA - TO WARTO PAMIĘTAĆ


1. Najważniejsze czynniki wspierające prawidłowy rozwój oraz chroniące dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych i uzależnieniami to:
• silna więź z rodzicami,
• zainteresowanie nauką i silna więź ze szkołą,
• regularne praktyki religijne,
• poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych,
• przynależność do grupy,
• dostarczanie informacji o negatywnych wpływach substancji uzależniających,
• wskazywanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi.
2. Główne czynniki wspierające związane z rodziną:
• wspierający i opiekuńczy rodzice,
• harmonia w rodzinie,
• bezpieczna i stabilna rodzina,
• wspierające relacje z innymi dorosłymi i dziećmi,
• silne normy moralne rodziny.
3. Główne czynniki wspierające i chroniące związane ze szkołą:
• poczucie przynależności,
• budowanie wzajemnych relacji opartych na współpracy i zaufaniu,
• pozytywny klimat szkoły,
• prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza,
• wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy,
• budowanie okazji do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć,
• zdecydowana niezgoda szkoły na przemoc i agresję,
• działania wspierające,
• budowanie tradycji szkolnych.
4. Kolejność działań wychowawczo-profilaktycznych podejmowanych przez dorosłych wobec uczniów powinna być następująca:
• przekazywanie wartości,
• przekazywanie norm,
• budowanie postaw i relacji.
5. Lista wartości, które wspierają młodego człowieka w prawidłowym rozwoju oraz promocji zdrowia i działań profilaktycznych:
• godność człowieka,
• wiara,
• szacunek,
• prawda, uczciwość,
• odpowiedzialność,
• odwaga,
• samodyscyplina: umiar i rozwijanie własnego potencjału
• pokojowość,
• sprawiedliwość,
• radość, optymizm,
• przyjaźń,
• miłość,
• solidarność,
• piękno,
• mądrość,
• przyzwoitość,
• pracowitość,
• zaufanie,
• wdzięczność,
• lojalność,
• opiekuńczość.


DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ


W szkole podejmujemy następujące działania wzmacniające:
1. Rozwijanie poczucia przynależności:
• budowanie dobrego klimatu klasy poprzez działania wychowawcze wszystkich nauczycieli, a w szczególnym stopniu wychowawcy klasy,
• wspólne wyjścia i wycieczki klasowe i szkolne,
• wzmacnianie i pielęgnowanie tradycji narodowych,
• wzmacnianie poczucia bycia chrześcijaninem:
- poranna modlitwa przed rozpoczęciem lekcji,
- apele związane z przeżywaniem roku liturgicznego, świąt i uroczystości,
- modlitwa przed posiłkami,
- comiesięczne Msze św.,
- wspólne przeżywanie Białego Tygodnia przez dzieci pierwszokomunijne,
- wspólne przeżywanie świąt i uroczystości,
- rekolekcje,

• wspólne działania charytatywne,
• imprezy szkolne o charakterze naukowym, sportowym, rekreacyjnym.

2. Pozytywny klimat szkoły:
• personalistyczne podejście do ucznia,
• mocny nacisk na relacje panujące między uczniami,
• jasne kryteria oceniania,
• życzliwość i jasne, spójne zasady pracy szkoły,
• konsekwentne przestrzeganie zasad i granic,
• promowanie zdrowego trybu życia,
• wzmacnianie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa w szkole,
• wspieranie uczniów rozpoczynających naukę w szkole, zwłaszcza tych, którzy dołączają do społeczności szkoły na różnych etapach edukacji,
• wspieranie uczniów mających problemy z nauką.
3. Prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza:
• wspólne organizowanie imprez szkolnych,
• podkreślanie potrzeby wzajemnej pomocy i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
• podejmowanie działań charytatywnych.
4. Wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy:
• uczenie postaw prospołecznych w ramach wszystkich zajęć na terenie szkoły,
• zwracanie uwagi na charakter i jakość relacji panujących między uczniami,
• promowanie pomocy koleżeńskiej,
• budowanie świadomości i kształtowania postawy uwrażliwiającej na wszelkie przejawy dyskryminacji,
• konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad i regulaminów z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia.

5. Budowanie okazji do przeżywania sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć:
• jasne kryteria oceniania,
• motywowanie do nauki i realizacji obowiązku szkolnego,
• wspieranie uczniów zdolnych,
• rozwijanie zainteresowań uczniów,
• organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów,
• organizowanie konkursów szkolnych,
• udział w konkursach pozaszkolnych,
• udział w zawodach sportowych,
• nagradzanie uczniów na zasadach określonych w statucie.
6. Zdecydowana niezgoda szkoły na przemoc:
• diagnozowanie problemów, których przyczyną są trudności wychowawcze, szkolne i emocjonalne oraz eliminowanie tych problemów,
• diagnozowanie problemów występujących w środowisku szkolnym i rodzinnym prowadzących do zachowań agresywnych wśród uczniów,
• empatia i asertywność w relacjach na co dzień,
• przeciwdziałanie dyskryminacji, szerzenie idei akceptacji i szacunku,
• wyciąganie konsekwencji w przypadku zachowań agresji fizycznej i psychicznej.
7. Działania wspierające:
• współpraca z rodzicami uczniów,
• warsztaty o charakterze profilaktycznym dla uczniów,
• zajęcia organizowane przez instytucje zewnętrzne,
• wykłady dla rodziców organizowane w ramach spotkań wywiadowczych.
8. Budowanie tradycji szkolnych:
• codzienny poranny apel (o charakterze wychowawczym, nawiązujący do przeżywanych świąt i uroczystości kościelnych i państwowych, związany z rokiem liturgicznym),
• wspólne posiłki,
• comiesięczna Msza Święta dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
• rozpoczynanie i kończenie roku szkolnego Mszą św. i uroczystą akademią,
• rekolekcje wielkopostne,
• I Komunia Święta i Biały Tydzień klasy III,
• Dzień Patronki Szkoły – św. Jadwigi Królowej,
• korzystanie z formacji proponowanej przez Archidiecezję Częstochowską (np. udział w Orszaku Trzech Króli, przekazywanie rodzicom informacji o propozycjach wartościowych spotkań, warsztatów),
• obchody Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Rodziny, Dnia Dziecka,
• włączanie się w akcję Sprzątanie Świata i inne działania promujące ekologiczny tryb życia (np. Światowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Zwierząt itp.),
• uroczyste Pasowanie na Ucznia,
• obchody Dnia Edukacji Narodowej,
• Wieczornica z racji Narodowego Dnia Niepodległości, uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
• Światowy Dzień Pluszowego Misia,
• mikołajki,
• kiermasze świąteczne,
• włączanie się w akcje charytatywne o różnym zasięgu,
• Wigilia szkolna,
• Jasełka szkolne wystawiane dla Babć i Dziadków z okazji ich święta,
• bal karnawałowy,
• Dzień Otwarty Szkoły,
• organizowanie Otwartych Mistrzostw Częstochowy w Szachach Szybkich dla dzieci do lat 7,
• konkursy i spotkania szkolne o charakterze naukowym, sportowym i rekreacyjnym (np. Dzień Liczby Pi, Konkurs 1 z 10 – z przedmiotów przyrodniczych, Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, Dzień Języka Niemieckiego, Dzień Ojczyzny Polszczyzny, Przegląd Talentów, szkolne zawody sportowe: w piłkę nożną, tenisa stołowego, unihokeja, Dzień Praw Dziecka, Mistrzostwa Szkoły w Szachach, itp.)
• udział w konkursach o szerszym zakresie (np. Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, ogólnopolskie konkursy: Świetlik, Olimpusek, Olimpus, Kangurek, Kangur matematyczny itp., ogólnopolskie konkursy humanistyczne, językowe, turnieje szachowe, zawody sportowe),
• wieczory filmowe,
• wyjścia do filharmonii, teatru, kina, na zajęcia sportowe,
• wycieczki.


CECHY ABSOLWENTA SZKOŁY


1. Szkoła dąży do tego, aby uczeń kończący roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne:
BYŁ:
• otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,
• wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,
• odpowiednio przygotowany do obowiązku szkolnego,
• odpowiedzialny za swoje zachowanie,
• aktywny, dociekliwy i kreatywny.

ZNAŁ:
• jakiej jest narodowości, w jakim kraju mieszka,
• symbole narodowe i szanował je,
• swoje zalety i mocne strony,
• reguły obowiązujące w grupie szkolnej i starał się ich przestrzegać,
• zagrożenia współczesnego świata i potrafił im zapobiegać,
• podstawowe zwroty grzecznościowe i używał ich na co dzień,
• zasady zachowania się w miejscach publicznych, na uroczystościach, koncertach,
w kościele, podczas Eucharystii.

UMIAŁ:

• w sposób zrozumiały komunikować swoje potrzeby i decyzje,
• akceptować siebie i innych,
• komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,
• obcować ze sztuką - teatrem, muzyką, plastyką,
• dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
• być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska,
• okazywać pomoc słabszym, młodszym, niepełnosprawnym.

2. Szkoła dąży do tego, aby Absolwenta naszej szkoły, kończącego etap edukacji wczesnoszkolnej cechowało:
a) w sferze duchowej:
• bycie człowiekiem otwartym na wartości wyższe, odróżnianie dobra od zła,
• dostrzeganie piękna w słowie, muzyce, sztuce, przyrodzie,
• szacunek dla religii, kultury, tradycji,
• ciekawość świata i ludzi, posiadanie zainteresowań oraz rozwijanie własnej wyobraźni,
• bycie prawdomównym i uczciwym,
• niesienie pomocy potrzebującym.

b) w sferze intelektualnej:
• aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych,
• znajomość wartości pracy zespołowej,
• punktualne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne oraz dodatkowe,
• staranność w odrabianiu prac domowych i rzetelne wypełnianie powierzonych mu obowiązków,
• rozwijanie swoich zainteresowań,
• branie udziału w zajęciach dodatkowych, konkursach organizowanych przez szkołę i poza szkołą,
• dostrzeganie potrzeby uczenia się jako konieczności do rozwijania własnych talentów
i zainteresowań,
• pomysłowość i twórczość,
• znajomość praw i obowiązków ucznia, uczestnictwo w wydarzeniach szkolnych.
c) w sferze moralno - społecznej:
• dbanie o kulturę wypowiadania się, stosowanie zwrotów grzecznościowych w codziennych kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
• znajomość i stosowanie w praktyce zasad moralnych, wynikających z Dekalogu,
• szacunek dla pracy innych,
• respektowanie praw innych do pracy i wypoczynku,
• identyfikowanie się ze wspólnotą szkolną,
• zgodna współpraca z kolegami,
• dbałość o estetykę własną i otoczenia, w którym przebywa,
• rozumienie znaczenia prawdomówności, przeciwstawianie się kłamstwu i obmowie,
• budowanie przyjacielskich relacji i pielęgnowanie ich,
• wrażliwość na potrzeby innych i wspieranie osoby potrzebujących pomocy,
• dbałość o wspólne przybory, zabawki i pomoce dydaktyczne (szacunek dla cudzej własności),
• stosowanie się do zasad panujących w klasie i szkole,
• szacunek dla mundurka szkolnego,
• dbanie o higienę osobistą,
• umiejętność nazywania swoich uczuć i wyrażania ich we właściwy sposób,
• szacunek dla uczucia innych osób,
• umiejętność odróżnia zachowania dobrego od złego,
• bycie asertywnym w sytuacji, gdy spotyka się z propozycją złych działań,
• umiejętność i odwaga do przyznania się do błędów i ponoszenia konsekwencji swego zachowania.

d) w sferze fizycznej:
• dbałość o bezpieczeństwo własne i innych,
• szacunek i dbałość o swoje zdrowie fizyczne,
• wiedza na temat racjonalnego odżywiania i korzyści płynących z prowadzenia zdrowego stylu życia,
• umiejętność przeciwstawiania się przemocy i agresji,
• umiejętność powiadamiania dorosłych o sytuacji zagrożenia lub wypadku.

e) w sferze kulturowej i patriotycznej:
• znajomość i szacunek dla symboli narodowych i najważniejszych wydarzeń historycznych,
• gotowość do uczestnictwa w kulturze: docenianie dorobku kultury polskiej, chętne korzystanie z dóbr kultury,
• dbałość o piękno mowy ojczystej,
• poczucie dumny z tego, że jest Polakiem,
• znajomość historii swojego miasta.

3. Szkoła dąży do tego, aby Absolwenta naszej szkoły, kończącego klasę VIII, cechowały:
a) w sferze duchowej:
• znajomość zasad wiary katolickiej i stosowanie ich w życiu,
• znajomość Ewangelii i wola dalszego poznawania Biblii,
• światopogląd oparty na wartościach chrześcijańskich,
• odróżnianie dobra od zła, prawdy od manipulacji,
• dostrzeganie piękna w słowie, muzyce, sztuce, przyrodzie,
• szacunek dla religii, kultury, tradycji,
• ciekawość świata i ludzi,
• rozwijanie zainteresowań i własnego potencjału,
• bycie prawdomównym i uczciwym,
• wrażliwość na potrzeby innych i gotowość niesienia im pomocy na miarę swoich możliwości.

b) w sferze intelektualnej:
• rzetelne wykształcenie i chęć dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności,
• chęć i umiejętność samokształcenia, planowania własnego rozwoju,
• znajomość języka, historii i kultury swojego narodu,
• troska o znajomość języków obcych i umiejętność posługiwania się technologią informacyjną,
• umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
• twórcze korzystanie z nabytej wiedzy,
• samodzielność i kreatywność w podejściu do rożnych zadań życiowych.

c) w sferze moralno - społecznej:
• umiejętność rozpoznawania swoich emocji, radzenia sobie z nimi i kierowania nimi,
• szacunek dla swojej osoby i innych,
• bezinteresowność,
• wrażliwość emocjonalna,
• odpowiedzialność za siebie i innych,
• umiejętność współpracy w zespole,
• aktywność społeczna,
• rozpoznawanie zagrożeń i umiejętność przeciwstawienia się im,
• umiejętność przyjęcia sukcesu i porażki,
• umiejętność wyrażania własnego zdania i poglądów w sposób kulturalny i merytoryczny,
• dbałość o środowisko naturalne,
• znajomość swoich praw i obowiązków, przestrzeganie ich.

d) w sferze fizycznej:
• dbałość o bezpieczeństwo własne i innych,
• świadome, negatywne podejście do używek i uzależnień,
• umiejętność odpoczywania i szacunek dla czasu wolnego innych ludzi,
• chęć aktywnego spędzania wolnego czasu,
• korzystanie z wiedzy na temat racjonalnego odżywiania i korzyści płynących z prowadzenia zdrowego stylu życia,
• przeciwstawiania się przemocy i agresji,
• właściwe zachowanie w sytuacji zagrożenia lub wypadku (zadbanie o swoje bezpieczeństwo, powiadamiania dorosłych o zaistniałej sytuacji, znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy).
e) w sferze kulturowej i patriotycznej:
• uczestnictwo w rożnych formach kultury,
• umiejętność wyrażania własnych przeżyć wynikających z kontaktu ze sztuką,
• chęć poznawania ojczystego kraju i jego tradycji,
• chęć poznawania swojego regionu i jego tradycji,
• szacunek dla symboli i tradycji narodowych, stosowne zachowanie w miejscach pamięci narodowej i podczas uroczystości,
• pielęgnowanie tradycji narodowych,
• dbałość o poprawność polszczyzny i kulturę języka,
• znajomość historii i osób zasłużonych dla Polski,
• znajomość geografii i piękna polskiej przyrody,
• poczucie przynależności społecznej (do rodzin, grupy rówieśniczej, środowiska lokalnego) i dumy z bycia Polakiem.

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA- „KU CZEMU I JAK",
CZYLI SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY ICH REALIZACJI

W pracy wychowawczej podejmuje się budowanie „wyobraźni miłosierdzia" i bycia nie tylko „z drugimi" ale i „dla drugich".


św. Jan Paweł II

Cele szczegółowe. Uczeń

w sferze duchowej:
• jest otwarty na wartości wyższe,
• zna Ewangelię,
• zna zasady wiary katolickiej i stosuje je w życiu,
• jego światopogląd oparty jest na wartościach chrześcijańskich.

 

Sposobyrealizacji:

• codzienny apel i modlitwa przed lekcjami,
• lekcje religii,
• uczestnictwo w szkolnych Mszach św. i rekolekcjach,
• uroczystość I Komunii Świętej i Biały Tydzień trzecioklasistów,
• apele i akademie związane z przeżywaniem roku liturgicznego, świętami i uroczystościami,
• nauka pieśni religijnych,
• udział w Orszaku Trzech Króli wychowawcy, katecheta,
nauczyciel muzyki, nauczyciele
• odróżniania dobro od zła, prawdę od manipulacji,
• dostrzega piękno w słowie, muzyce, sztuce, przyrodzie.
• poranne apele o charakterze wychowawczym,
• lekcje poszczególnych przedmiotów,
• zajęcia z wychowawcą,
• szkolne wieczory filmowe,
wyjścia do filharmonii, teatru, kina, muzeów, wycieczki,
• koncerty edukacyjne na terenie szkoły,
• udział w warsztatach przyrodniczych

Osoby odpowiedzialne:

wychowawcy, nauczyciele, prowadzący zajęcia dodatkowe,
pedagog szkolny,
opiekun samorządu uczniowskiego wraz z samorządem

Uczeń:
• szanuje religię, kulturę, tradycje – swojego i innych krajów,
• jest ciekawy świata i ludzi

Sposoby realizacji:

• apele i akademie szkolne, zwłaszcza związane ze świętami i uroczystościami kościelnymi i narodowymi,
• Msze św. szkolne,
• Wigilia szkolna,
• lekcje religii, historii, j. polskiego,
• lekcje języków obcych,
• wyjścia do filharmonii, teatru, kina, muzeów, wycieczki

Osoby odpowiedzialne:

wychowawcy, nauczyciele religii, historii, j. polskiego, języków obcych, muzyki, plastyki i innych przedmiotów

Uczeń:
• posiada zainteresowania oraz rozwija wyobraźnię

Sposoby realizacji:
• lekcje wszystkich przedmiotów,
• koła zainteresowań,
• indywidualizacja nauczania,
• zajęcia z wychowawcą,
• konkursy szkolne i pozaszkolne,
• Szkolny Przegląd Talentów,
• spotkania z ciekawymi ludźmi, np. pisarzami, sportowcami,
• wycieczki

Osoby odpowiedzialne:

wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz prowadzący zajęcia dodatkowe

Uczeń:
• jest prawdomówny i uczciwy

 Sposoby reaalizacji:

• przykład dorosłych
• lekcje wszystkich przedmiotów,
• rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
• wymaganie samodzielnego odrabiania prac domowych,
• zajęcia z wychowawcą

Osoby odpowiedzialne:wszyscy pracownicy szkoły

Uczeń:
• niesie pomoc potrzebującym

Sposoby realizacji:

• zajęcia z wychowawcą,
• zachęcanie do pomocy koleżeńskiej, np. odrabianie prac domowych podczas lektorium,
• włączanie się w akcje charytatywne o różnym zasięgu, w tym: szkolne kiermasze świąteczne, (np. pomoc Kościołowi prześladowanemu),
• wspieranie działań samorządu uczniowskiego (np. zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku)

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele plastyki i techniki, opiekun samorządu uczniowskiego


w sferze intelektualnej uczeń:
• aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych,
• zna wartości pracy zespołowej i potrafi współpracować,
• zna swoje talenty i możliwości,
• starannie odrabia prace domowe i rzetelnie wypełniania powierzone mu obowiązki,
• dostrzega potrzebę uczenia się jako konieczności do rozwijania własnych talentów i zainteresowań,
• jest pomysłowy i twórczy

Sposoby realizacji:

• wykorzystywanie metod aktywizujących (w tym: projektu),
• indywidualizacja nauczania,
• zajęcia z wychowawcą/pedagogiem na temat sposobów uczenia się, samodyscypliny i samokształcenia, radzenia sobie ze stresem, odkrywania swoich mocnych stron, talentów i możliwości ich rozwijania,
• systematyczne sprawdzanie zadanych prac domowych,
• dodatkowe prace domowe,
• zachęta do udziału w konkursach

Osoby odpowiedzialne:
wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciele wszystkich przedmiotów

Uczeń:
• zna język, historię i kulturę swojego narodu

Sposoby realizacji:

• lekcje wszystkich przedmiotów, zwłaszcza j. polskiego i historii, apele i akademie związane ze świętami narodowymi i rocznicami ważnych wydarzeń, np. powstań,
• zajęcia z wychowawcą,
• Dzień Ojczyzny Polszczyzny,
• wyjścia do instytucji kulturalnych,
• wycieczki

Osoby odpowiedzialne:

wychowawcy, nauczyciele (zwłaszcza humaniści)

Uczeń:
• bierze udział w zajęciach dodatkowych, konkursach organizowanych przez szkołę i poza szkołą

Sposoby realizacji:

• koła zainteresowań,
• koła przedmiotowe,
• konkursy szkolne (naukowe, plastyczne, recytatorskie, sportowe) i zewnętrzne o różnym zasięgu i charakterze nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe i koła przedmiotowe,

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele wszystkich przedmiotów

Uczeń:
• troszczy się o znajomość języków obcych i umiejętność posługiwania się technologią informacyjną

Sposoby realizacji:

• lekcje języków obcych oraz informatyki,
• zajęcia dodatkowe z tych przedmiotów,
• konkursy szkolne i zewnętrzne,
• wydarzenia szkolne, np. Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, Dzień Języka Niemieckiego, itp.
• zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z internetu, na temat praw autorskich,
• wykorzystywanie pomocy multimedialnych na zajęciach.

Osoby odpowiedzialne:
nauczyciele języków obcych, informatyki i innych przedmiotów

Uczeń:
• uczestniczy w wydarzeniach szkolnych

Sposoby realizacji:

• apele i akademie szkolne,
• szkolne Msze św. i rekolekcje,
• organizacja konkursów
• wydarzenia szkolne o charakterze stałym lub okazjonalnym,
• wyjścia i wycieczki

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele

Uczeń:
• zna swoje prawa i obowiązki

Sposoby realizacji:

• zajęcia z wychowawcą (omawianie statutu, regulaminu uczniowskiego, wewnątrzszkolnych zasad oceniania; tworzenie kontraktu klasowego, omawianie wyników nauczania i zachowania po każdym okresie nauki; diagnozowanie i rozwiązywanie na bieżąco problemów wychowawczych oraz związanych ze zdobywaniem wiedzy);
• lekcje organizacyjne z każdego przedmiotu – przedstawienie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych i konsekwentne przestrzeganie ich,
• ustawiczne i cierpliwe przypominanie praw i obowiązków uczniowskich, konsekwentne ich przestrzeganie,
• zredagowanie regulaminów świetlicy, poszczególnych pracowni i sali gimnastycznej

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele, prowadzący zajęcia dodatkowe

w sferze moralno - społecznej uczeń:
• dba o kulturę wypowiadania się, stosowanie zwrotów grzecznościowych w codziennych kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
• zna i stosuje w praktyce zasady moralne, wynikające z Dekalogu,
• szanuje pracę innych,
• docenia wartość odpoczynku i respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku • przykład dorosłych,
• ustawiczne i cierpliwe przypominanie o kulturze wypowiadania się i stosowaniu zwrotów grzecznościowych, o szacunku dla każdej pracy,

Sposoby realizacji:
• zajęcia z wychowawcą (na temat wartości moralnych i ich znaczenia; o potrzebie i sposobach odpoczynku),
• lekcje języka polskiego na temat kultury słowa

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły

Uczeń:

• identyfikuje się ze wspólnotą szkolną poprzez:
- znajomość swoich praw i obowiązków oraz przestrzeganie ich,
- noszenie mundurka i szacunek dla tego symbolu,
- zgodną współpracę z innymi uczniami i budowanie przyjacielskich relacji,
- uczenie się umiejętności przyjęcia sukcesu i porażki,
- dbanie o estetykę własną i otoczenia,
- odpowiedzialność za siebie i innych
- przeciwstawianie się kłamstwu i obmowie,
- wrażliwości na potrzeby innych i wspieranie osób potrzebujących pomocy,
- dbanie o wspólne przybory i pomoce dydaktyczne,
- odwagę przyznania się do błędów i ponoszenia konsekwencji swego zachowania
- aktywność społeczną

Sposoby realizacji:
• zajęcia z wychowawcą oraz pedagogiem na temat zasad panujących w szkole,
• ciągłe i cierpliwe przypominanie i konsekwentne przestrzeganie tych zasad przez całą społeczność szkolną,
• zwracanie uwagi na strój szkolny,
• jasne zasady oceny zachowania,
• nagradzanie wzorowych postaw,
karanie w sposób adekwatny do czynu,
• zachęcanie uczniów do udziału w wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych,
• wdrażanie uczniów do pełnienia odpowiedzialnych funkcji: w samorządzie klasowym/uczniowskim, włączanie ich do organizacji wydarzeń szkolnych, do wykonywania gazetek klasowych, dekoracji,
• kształcenie umiejętności pracy w grupach,
• gry zespołowe,
• zachęcanie do pomocy koleżeńskiej,
• wspólne posiłki,
• uroczyste Pasowanie na Ucznia,
• uczestnictwo w wydarzeniach szkolnych o charakterze stałym i okazjonalnym,
• reprezentowanie szkoły w spotkaniach, konkursach, zawodach itp. 

Osoby odpowiedzialne:wychowawcy, pedagog, nauczyciele,
wszyscy pracownicy szkoły

Uczeń:

• dba o higienę osobistą,
• uczy się radzenia sobie z emocjami

Sposoby realizacji:

• pogadanki na temat higieny,
• w starszych klasach również na temat zmian zachodzących w organizmie związanych z dojrzewaniem

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciel biologii, pielęgniarka

Uczeń:
• uczy się umiejętnego nazywania swoich uczuć i poglądów i wyrażania ich we właściwy sposób,
• szanuje uczucia i zdanie innych osób

Sposoby realizacji:

• dyskusje prowadzone na lekcjach,
• nauka konstruowania wypowiedzi merytorycznych i kulturalnych,
• wprowadzanie elementów retoryki

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele wszystkich przedmiotów,

Uczeń:
• jest asertywny w sytuacji, gdy spotyka się z propozycją złych działań

Sposoby realizacji:
• zajęcia z wychowawcą/pedagogiem lub/i organizowane przez szkołę warsztaty na temat profilaktyki uzależnień, na temat bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Osobyodpowiedzialne: wychowawcy, pedagog, informatycy,
zaproszeni specjaliści

Uczeń:
• dba o środowisko naturalne

Sposoby reaalizacji:

• przykład dorosłych,
• lekcje przyrody,
• podejmowanie tematów związanych z ochroną środowiska podczas wszystkich zajęć,
• udział w akcjach takich jak np. Sprzątanie Świata, Światowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Zwierząt
• segregacja śmieci na terenie szkoły,
• wyjście na warsztaty dot. ochrony środowiska organizowane przez Politechnikę Częstochowską,
• lekcje w terenie,
• wycieczki (np. do Złotego Potoku, w Bieszczady),
• wzbogacenie księgozbioru o pozycje dotyczące ekologii,
• konkurs Świetlik

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, wszyscy pracownicy szkoły (zwłaszcza nauczyciele przedmiotów przyrodniczych)

w sferze fizycznej uczeń:
• dba o bezpieczeństwo własne i innych,
szanuje i dba o swoje zdrowie fizyczne,
• posiada wiedzę na temat racjonalnego odżywiania i korzyści płynących z prowadzenia zdrowego stylu życia,
• potrafi przeciwstawić się przemocy i agresji,
• świadomie, negatywnie podchodzi do używek i uzależnień,
• potrafi aktywnie wypoczywać,
• wie, jak właściwie zachować się w sytuacji zagrożenia lub wypadku

Sposoby realizacji:

• bezpieczeństwo podczas przerw, lekcji, wyjść i wycieczek,
• warsztaty i lekcje na temat zdrowego odżywiania się,
• warsztaty udzielania pierwszej pomocy,
• zajęcia z wychowawcą,
• zajęcia na temat profilaktyki uzależnień,
• lekcje wychowania fizycznego
• szkolne i pozaszkolne turnieje sportowe,
• wyjścia na zajęcia sportowe i rekreacyjne,
• możliwość korzystania z sali gimnastycznej i sprzętu sportowego podczas przerw ,
• dbanie o sprzęt sportowy,
• dostęp do wody mineralnej na terenie szkoły

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele, zwłaszcza nauczyciele wychowania fizycznego, zaproszeni goście, specjaliści (np. instruktorzy PCK)


w sferze kulturowej i patriotycznej uczeń:

• zna i szanuje symbole narodowe,
• wykazuje się wiedzą na temat najważniejszych wydarzeń historycznych
• uczestniczy w rożnych formach kultury,
doceniania dorobek kultury polskiej,
• potrafi wyrazić własne przeżycia wynikające z kontaktu ze sztuką
• dba o piękno mowy ojczystej, o poprawność i kulturę języka,
• jest dumny z bycia Polakiem,
• zna historię swojego miasta,
• wyraża chęć poznawania swojego kraju/regionu i jego tradycji,
• stosownie zachowuje się w miejscach pamięci narodowej i podczas uroczystości państwowych,
• jest przygotowany do pielęgnowania tradycji narodowych,
• zna sylwetki osób zasłużonych dla Polski,
• wykazuje się znajomością geografii ojczyzny, piękna polskiej przyrody,
• ma poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, środowiska
lokalnego)

Sposoby realizacji:

• zajęcia z wychowawcą na temat patriotyzmu, historii miasta, tradycji regionu,
• lekcje języka polskiego, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, plastyki a także pozostałych przedmiotów,
• nauka tańców narodowych i pieśni patriotycznych,
• apele i akademie dotyczące ważnych wydarzeń historycznych (np. Wieczornica Niepodległościowa, akademia z okazji rocznicy powstania listopadowego, uchwalenia Konstytucji 3 Maja itp.),
• Dzień Ojczyzny Polszczyzny,
• Dzień Rodziny,
• udział w konkursach historycznych i polonistycznych,
• uczenie prawidłowej postawy podczas śpiewania hymnu państwowego i szkolnego, zachowania w miejscach pamięci narodowej, reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym,
• rozbudzanie zainteresowania językiem, historią, geografią i kulturą przez filmy, lektury, czasopisma, wystawy, wyjścia i wycieczki

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele

ZAŁOŻENIA EWALUACYJNE

Program wychowawczo-profilaktyczny podlegać będzie ewaluacji pod koniec roku szkolnego. Należy wtedy ocenić: sytuację wychowawczą w szkole oraz skuteczność podejmowanych działań profilaktycznych. Dane do ewaluacji są zbierane systematycznie za pomocą następujących technik:
• obserwacja (wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, nauczycieli),
• ankiety dla uczniów,
• ankiety dla rodziców,
• rozmowy z uczniami,
• rozmowy z rodzicami,
• analiza dokumentów,
• analiza ocen zachowania uczniów.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny