O szkołach

Opublikowano w Home

Gimnazjum Katolickie powstało w 1999 r., a Katolicka Szkoła Podstawowa w 2000 r. Właścicielem i organem prowadzącym obie szkoły jest Archidiecezja Częstochowska. Archidiecezję reprezentuje delegat wyznaczony przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego. Od 2012 r. w szkole pracują siostry nazaretanki. Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni s. Immolata Jastrzębska. 
Siedziba obu placówek mieści się przy ul. Górnej 12.

 

Zarówno szkoła podstawowa jak i gimnazjum są szkołami niepublicznymi, posiadającymi uprawnienia szkół publicznych. Nadzór pedagogiczny nad nimi sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach.

 

System wychowawczy szkół oparty jest na wartościach ewangelicznych. Celem tych placówek jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży w atmosferze życzliwości i poczuciu bezpieczeństwa. Wejście do szkoły jest monitorowane. Mała liczba uczniów w klasach (najwyżej 20) umożliwia bezpośrednie relacje dzieci z nauczycielami. Stały kontakt szkoły z rodzicami pomaga w realizacji programu dydaktyczno-pedagogicznego. Zebrania rodziców na zakończenie każdego okresu (rok szkolny dzieli się na 4 okresy) ubogaca wykład połączony z dyskusją na tematy wychowawcze.

 

Kompetentna i zaangażowana w swą pracę kadra nauczycielska, nowoczesne wyposażenie szkół (pracownia komputerowa, sprzęt multimedialny, pomoce naukowe) przynoszą efekty m.in. w uzyskiwaniu bardzo dobrych wyników w zewnętrznych sprawdzianach, egzaminach gimnazjalnych i konkursach przedmiotowych. Liczne wycieczki programowe, wyjazdy do teatrów, spotkania z przedstawicielami nauki i kultury sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Od klasy III w ramach WF odbywają się cotygodniowe zajęcia na pływalni.

 

Zajęcia pozalekcyjne pozwalają na rozwijanie dotychczasowych zainteresowań dzieci, a także na budzenie nowych. Więcej na ten temat: www.szkola-katolicka.com.pl/zajecia-dodatkowe

 

 

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2012 UCZNIÓW GIMNAZJUM KATOLICKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

 

Maksymalnie do uzyskania: 100 punktów (po 20 z każdej części)

 

Średnia Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza Język angielski -podstawa Łącznie
Historia
WoS
Język polski Biologia
Chemia
Geografia
Fizyka
matematyka
klasy 18,56 92,8% 18,2 91% 16 80% 16,32 81,6% 19,02 95,1% 88,1 pkt/%
w. śląskie 12,18 60,92% 13,2 65,99% 9,98 49,91% 9,33 46,63% 12,82 64,09% 57,51 pkt/%
kraj 12,2 61% 13 65% 10 50% 9,4 47% 12,6 63% 57,2 pkt/%

 

ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W LATACH 2002-2011 UCZNIÓW GIMNAZJUM KATOLICKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

 

CZĘŚĆ ROK
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011
HUMANISTYCZNA 41,4 45,1 42,5 43,5 41,06 42,87 41,67 39,33 41,63
MATEM.-PRZYRODNICZA 36,1 43,3 42,6 34,75 38,81 41,73 41,08 40,58 39,27
OGÓŁEM 77,5 88,4 85,1 78,25 79,87 84,6 82,75 79,91 80,9

 

CZĘŚĆ ROK 2011
KRAJ WOJ. ŚLĄSKIE CZĘSTOCHOWA
HUMANISTYCZNA 25,31 24,96 26,75
MATEM.-PRZYRODNICZA 23,63 23,24 25,23ŚREDNIE WYNIKI SPRAWDZIANU W LATACH 2006 – 2013 UCZNIÓW KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZĘSTOCHOWIE

 

ŚREDNIA ROK
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
KLASY VI 35,6 34,42 34,62 32,18 34,2 34,27 31,33 32,00
CZĘSTOCHOWY 25,53 27,13 26,33 23,31 25,06 25,69 23,57 25,06
WOJ. ŚLĄSKIEGO 24,76 26,17 25,39 22,26 24,37 24,90 22,56 23,55
KRAJOWA 25,3 26,6 25,77 22,6 24,56 25,27 22,75 24,03

PROGRAM WYCHOWAWCZY GIMNAZJUM KATOLICKIEGO oraz KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZĘSTOCHOWIE ROK SZKOLNY 2009/2011I. Znajomość i realizacja zadań szkoły katolickiej, szczegółowo omówionych w statucie szkoły, przez wszystkich pracowników szkoły w ciągu całego roku.

II. Świadomość posłannictwa: Nauczyciel świadkiem wiary w szkole, przejawiająca się w całokształcie życia, opartym na fundamencie wartości ewangelicznych.

III. Różnorodne dziedziny i formy wychowania realizowane w ciągu całego roku przez nauczycieli wszystkich przedmiotów:

1. Poznawanie siebie przez odpowiednio dobraną tematykę godzin wychowawczych, wycieczki, zajęcia pozalekcyjne.
2. Szacunek dla każdego człowieka, przyrody i całego otoczenia.
3. Kształtowanie osobowości ucznia drogą dialogu.
4. Realizacja wychowania chrześcijańskiego w szkole przez udział w Eucharystii, wspólną modlitwę, pozdrowienie chrześcijańskie, uroczystości religijne, wrażliwość na potrzeby innych. Kształtowanie postawy ekumenicznej.
5. Kształtowanie postawy samowychowywania przez formowanie sumienia, zdrowej ambicji, wytrwałości, silnej woli, uczciwości, samokrytycyzmu, odwagi, szacunku dla zwierząt. Umacnianie w uczniach poczucia własnej godności i wartości, dostrzegania u siebie zalet i wad. zachęcanie uczniów do pracy nad sobą. Wypracowywanie u dzieci postawy empatii i altruizmu.
6. Kształtowanie postaw patriotycznych przez szacunek dla tradycji narodowej,znajomość symboli narodowych, organizowanie uroczystości szkolnych z okazji rocznic i świąt państwowych, rozwijanie miłości do Ojczyzny przez wycieczki krajoznawcze.
7. Przestrzeganie przed zgubnymi skutkami nikotynizmu, alkoholizmu i narkomanii.
8. Wychowywanie do odbioru wartości kultury przez spotkania z twórcami kultury, uczestnictwo w koncertach i spektaklach teatralnych, zwiedzanie muzeów.
9. Wychowywanie do dbałości o środowisko naturalne człowieka (ekologia).
10. Zwracanie uwagi na estetykę życia codziennego.
11. Ukazywanie różnorakich form czynnego i biernego wypoczynku.
12. Wdrażanie do racjonalnej troski o swoje zdrowie.

Program przyjęto do realizacji podczas zebrania Rady pedagogicznej w dniu 30 VIII 2004 r.REGULAMIN UCZNIOWSKI KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/20101. Zajęcia szkolne rozpoczynają się o g.8.00.
2. Wszystkie przerwy są 15 minutowe. Przerwy: I i IV przeznaczone są na wspólne spożycie śniadań w sali kominkowej z zachowaniem form kulturalnego zachowania się przy stole.
3. Na wszystkich zajęciach: lekcyjnych i dodatkowych obowiązuje punktualność.
4. Uczniów obowiązują reguły kulturalnego zachowania się wobec wszystkich pracowników szkoły i we wzajemnych stosunkach koleżeńskich. Podczas lekcji odpowiadamy w postawie stojącej. Ta postawa stojąca jest również formą powitania i pożegnania nauczyciela i gościa. Wchodząc i wychodząc ze szkoły pozdrawiamy zwrotem Dzień dobry, Do widzenia lub Szczęść Boże.
5. Na terenie szkoły obowiązuje ustalony ubiór uczniowski:
a/ codzienny: dla chłopców - spodnie i bluza w granatowym kolorze, dla dziewcząt – spódniczka (w dni chłodne mogą być granatowe spodnie) i bluza w granatowym kolorze,
b/ odświętny: dla chłopców – granatowe spodnie i biała koszula , dla dziewcząt – granatowa spódniczka i biała bluzka,
c/ sportowy: dla chłopców i dziewcząt – granatowe spodenki i biała podkoszulka (T-shirt) oraz odpowiednie obuwie sportowe.
6. W szkole obowiązuje zmiana obuwia. Sznurowadła, ze względu na bezpieczeństwo i estetykę, winny być zawsze zawiązane.
7.Dzienniczek uczniowski jest ważnym szkolnym dokumentem, stąd należy dbać o jego estetyczny wygląd.
8. Dzienniczek uczniowski winien zawierać wszystkie otrzymane oceny oraz podpisy rodziców pod każdą oceną i innymi informacjami.
9. Do każdej, mającej się odbyć lekcji, należy przygotować się podczas przerwy, ze szczególnym uwzględnieniem porządku na stoliku i przygotowaniu podręcznika, zeszytu i innych pomocy potrzebnych do lekcji.
10. Uczeń jest zobowiązany do troski o estetyczny wygląd osobisty oraz swoich książek i zeszytów.
11. Do obowiązków klasowego dyżurnego należy: pomoc przy rozdawaniu przyborów i materiałów potrzebnych na zajęcia, troska o porządek w sali lekcyjnej.
12. Poruszając się po szkole, uczniowie idą parami prawą stroną i pod opieką nauczyciela.
13.Wszystkie wyjazdy, akademie i inne spotkania, organizowane przez szkołę (w ramach lekcji lub w innym czasie), są formą realizacji programu nauczania, stąd branie w nich udziału jest obowiązkiem ucznia.
14. Nieobecność ucznia w szkole powinna być poprzedzona telefonem do wychowawczyni klasy lub do dyrekcji szkoły.
15. W szatni nie pozostawiamy pieniędzy oraz cennych przedmiotów. Oddajemy je do depozytu w sekretariacie.
16. Opłata za naukę w naszej szkole obowiązuje przez 12 miesięcy i należy jej dokonywać do 10 każdego miesiąca.REGULAMIN UCZNIOWSKI GIMNAZJUM KATOLICKIEGO W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/20101. Zajęcia szkolne rozpoczynają się apelem o g.8.00. Pierwsza lekcja rozpoczyna się o g.8.15.
2. Wszystkie przerwy są 15 minutowe. Przerwy: II i V przeznaczone są na wspólne spożycie śniadań w sali kominkowej z zachowaniem form kulturalnego zachowania się przy stole.
3. Na wszystkich zajęciach: lekcyjnych i dodatkowych obowiązuje punktualność.
4. Uczniów obowiązują reguły kulturalnego zachowania się wobec wszystkich pracowników szkoły i we wzajemnych stosunkach koleżeńskich. Podczas lekcji odpowiadamy w postawie stojącej. Ta postawa stojąca jest również formą powitania i pożegnania nauczyciela i gościa. Wchodząc i wychodząc ze szkoły pozdrawiamy zwrotem Dzień dobry, Do widzenia lub Szczęść Boże. 5. Na terenie szkoły obowiązuje ustalony ubiór uczniowski:
a/ codzienny: dla chłopców - spodnie i bluza w granatowym kolorze, dla dziewcząt – spódniczka (w dni chłodne mogą być granatowe spodnie) i bluza w granatowym kolorze,
b/ codzienny w dni upalne dla chłopców i dziewcząt: biały T – shirt lub białe polo, granatowe spodnie - dla chłopców oraz granatowa spódniczka dla dziewcząt,
c/ odświętny: dla chłopców – granatowe spodnie i biała koszula , dla dziewcząt – granatowa spódniczka i biała bluzka koszulowa,
d/ sportowy: dla chłopców i dziewcząt – granatowe spodenki i biała podkoszulka (T-shirt) oraz odpowiednie obuwie sportowe,
e/ nie dozwolone jest farbowanie włosów i używanie żelu.
6. W szkole obowiązuje zmiana obuwia. Sznurowadła, ze względu na bezpieczeństwo i estetykę, winny być zawsze zawiązane.
7. Dzienniczek uczniowski jest ważnym szkolnym dokumentem, stąd należy dbać o jego estetyczny wygląd.
8. Dzienniczek uczniowski winien zawierać wszystkie otrzymane oceny oraz podpisy rodziców pod każdą oceną i innymi informacjami.
9. Do każdej, mającej się odbyć lekcji, należy przygotować się podczas przerwy, ze szczególnym uwzględnieniem porządku na stoliku i przygotowaniu podręcznika, zeszytu i innych pomocy potrzebnych do lekcji.
10. Uczeń jest zobowiązany do troski o estetyczny wygląd osobisty oraz swoich książek i zeszytów.
11. Do obowiązków klasowego dyżurnego należy: przewietrzenie sali lekcyjnej, umycie tablicy, przygotowanie dostatecznej ilości kredy, pomoc w przyniesieniu potrzebnych pomocy naukowych dla danej lekcji.
12. Do pracowni przedmiotowych uczniowie przechodzą pod opieką nauczyciela.
13. Przy korzystaniu z biblioteki szkolnej należy pamiętać o terminowym zwrocie książek.
14.Wszystkie wyjazdy organizowane przez szkołę (w ramach lekcji lub w innym czasie) są formą realizacji programu nauczania, stąd branie w nich udziału jest obowiązkiem ucznia.
15. Na wyjazdy związane z realizacją programu dydaktycznego nie wolno zabierać odbiorników radiowych ani odtwarzaczy kaset lub płyt kompaktowych.
16.Nieobecność ucznia w szkole powinna być poprzedzona telefonem do wychowawcy klasy lub do dyrekcji szkoły.
17. Akademie, wieczornice, rekolekcje i inne spotkania są integralną częścią programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły, więc obecność na nich jest obowiązkowa.
18. W szatni nie pozostawiamy pieniędzy oraz cennych przedmiotów np. aparatów fotograficznych lub komórkowych. Oddajemy je do depozytu w sekretariacie.
19. Opłata za naukę w naszej szkole obowiązuje przez 12 miesięcy i należy jej dokonywać do 10 każdego miesiąca.


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA PRZYJĘTY W GIMNAZJUM KATOLICKIM W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Cele, które ma spełniać ocena wewnątrzszkolna określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. nr 83 z 2007 r. poz. 562) Czytamy w nim m.in.:

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1/ informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz o postępach w tym zakresie;
2/ udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swego rozwoju;
3/ motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4/ dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5/ umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Pragnąc zrealizować wyżej wymienione cele oceniania wewnątrzszkolnego, Rada Pedagogiczna Gimnazjum Katolickiego w Częstochowie ustaliła, że:
1. Rok szkolny w gimnazjum dzieli się na 4 okresy:
1 IX-15 XI, 16 XI-23 I, 7 II-19 IV, 20 IV - data zakończenia roku szkolnego.

2. Uczeń gimnazjum może otrzymać następujące oceny śródokresowe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, oraz każdą z tych ocen opatrzoną znakiem „+” lub „-”.

3. Uczeń gimnazjum może otrzymać następujące oceny okresowe oraz roczne:
1,2,3,4,5,6. Ocena roczna jest wypadkową ocen okresowych.

Stopień celujący może otrzymać uczeń, który:
- na ocenianym etapie edukacji posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w zakresie programu nauczania, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danego etapu edukacji,
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne, porównywalne osiągnięcia.

Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
- na ocenianym etapie edukacji opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania,
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
- na ocenianym etapie edukacji nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności w zakresie programu nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
- poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
- na ocenianym etapie edukacji opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie wymagań zawartych w podstawach programowych,
- rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim poziomie trudności.

Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: - na ocenianym etapie edukacji ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania danych zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki, - rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: - na ocenianym etapie edukacji nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie określonym przez podstawy programowe, a braki w wiadomościach
i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z zakresu danych zajęć edukacyjnych,
- nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

4. Wymagania dotyczące ocen śródokresowych i okresowych oraz końcoworocznych ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Są one zawarte w załączniku.

5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

6. Uczeń i rodzice zostają zawiadomieni o przewidywanych ocenach na koniec każdego okresu oraz o ocenie rocznej, zwłaszcza o grożącej ocenie niedostatecznej, podczas indywidualnych rozmów z nauczycielem na 1 miesiąc przed klasyfikacją.

7. Sposoby kontroli wiedzy, rozumienia treści oraz umiejętności ucznia:
a/ odpowiedź ustna,
b/ „kartkówka” – jest przeprowadzana bez uprzedzenia i obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji; nauczyciel podaje jej ocenę na następnej lekcji,
c/ sprawdzian pisemny – jest zapowiedziany 1 tydzień wcześniej i ołówkiem wpisany w dzienniku, gdyż w ciągu tygodnia nie może być więcej niż 2 sprawdziany. Praca zostaje sprawdzona, oceniona i omówiona w ciągu 1 tygodnia. Do dziennika lekcyjnego ocena zostaje wpisana czerwonym kolorem. Istnieje konieczność poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej w czasie do 2 tygodni, lecz nie wcześniej niż po 1 tygodniu; indywidualna poprawa klasówki powinna odbywać się tylko w czasie pozalekcyjnym,
d/ zeszyt przedmiotowy podlega częstej kontroli nauczyciela. Winien on zawierać wszystkie lekcje i być prowadzony bardzo starannie. Na każdej lekcji uczeń zapisuje w nim temat, datę, notatkę z lekcji oraz zadaną i odrobioną pracę domową. W razie nieobecności na lekcji, uczeń uzupełnia zeszyt przedmiotowy, zapisując treści notatek lekcyjnych oraz odrabia wszystkie zaległe prace domowe.

8. Postępy ucznia w nauce odnotowuje się w dzienniczku uczniowskim, do którego nauczyciele wpisują oceny przedmiotowe śródokresowe oraz uwagi dotyczące zachowania ucznia. Dzienniczek uczeń ma zawsze przy sobie i rodzice obowiązani są go kontrolować i potwierdzać to swoim podpisem. O rozwoju intelektualnym i moralnym ucznia rodzice są informowani także w comiesięcznych opiniach, pisanych przez wszystkich nauczycieli, które są następnie przekazywane rodzicom.

9. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne, o których mowa w punkcie 4, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostaniu wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

10. Przyjęty przez Radę Pedagogiczną regulamin przeprowadzania egzaminów popraw- kowych, sprawdzających i klasyfikacyjnych zawarty jest w załączniku.

11. Zasady przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz. U. nr 83 z 2007 r. poz. 562)

12. Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, zawartymi w wyżej wspom- nianym rozporządzeniu, Rada Pedagogiczna gimnazjum przyjęła następujący system oceniania zachowania ucznia:

A/ Ustala się następujące kryteria oceny z zachowania:
- systematyczność i staranność w przygotowywaniu się do lekcji,
- punktualność,
- umiejętność pracy w zespole, pomoc innym uczniom,
- kultura zachowania się podczas lekcji, na przerwach i w czasie innych zajęć,
- umiejętność zapanowania nad emocjami ( np. gniew, kłótliwość, złość, agresja),
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
- utrzymywanie porządku podczas pracy,
- dbanie o higienę osobistą,
- aktywność i sprawność pracy podczas lekcji.

B/ Przyjmuje się następującą skalę ocen z zachowania: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
C/ Przy ocenianiu zachowania wyjściową oceną jest zachowanie bardzo dobre. Składa się na nie wypełnianie zadań określonych przez statut szkoły, program wychowawczy szkoły i regulamin uczniowski.
Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania potrzebne do oceny bardzo dobrej, a ponadto charakteryzuje się: wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych, pracą na rzecz szkoły lub innych ludzi potrzebujących, godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, troszczy się o swój rozwój intelektualny i duchowy.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, któremu zdarza się czasami nie spełniać zadań określonych przez wspomniane wyżej dokumenty.
Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który bardzo często nie wypełnia zadań określonych przez wspomniane wyżej dokumenty.
Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który popełnił wykroczenie w sposób poważny naruszające przepisy zawarte we wspomnianych wyżej dokumentach.
Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnił wykroczenie w sposób bardzo poważny naruszające przepisy zawarte we wspomnianych wyżej dokumentach.
D/ Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę własne obserwacje, opinie Rady Pedagogicznej i uczniów. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
E/ Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

13. Kontakt szkoły z rodzicami odbywa się drogą korespondencji w dzienniczku uczniowskim, na cookresowych zebraniach rodziców oraz na specjalne życzenie rodziców lub nauczycieli. Rodzice obowiązani są do częstej kontroli dzienniczka dziecka, poświadczonej własnoręcznym podpisem.

14. Sposób oceniania i zaliczania zajęć dodatkowych ujętych w programie nauczania jest taki sam jak zajęć programowych.

Regulamin oceniania w roku szkolny 2009/2010 przyjęto do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2008 r.


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W KLASACH: I, II, III PRZYJĘTY NA ZEBRANIU RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 29 SIERPNIA 2008 R.Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2008 r. podjęto uchwałę dotyczącą sposobu oceniania uczniów klas: I, II, III:

I. Rok szkolny dzieli się na 4 okresy: 1 IX – 15 XI, 16 XI – 31 I, 1 II – 15 IV, 16 IV – koniec roku szkolnego.

II. W ciągu każdego okresu uczeń otrzymuje oceny cyfrowe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, które mogą być opatrzone znakami: + lub - .

III. Na zakończenie każdego spośród 4 okresów uczeń otrzymuje ocenę: niedostateczną, dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą, celującą ( bez znaków: +, -).

IV. Wykaz przedmiotów, z których uczeń otrzymuje oceny śródokresowe i na zakończenie danego okresu:

1. EDUKACJA POLONISTYCZNA
• Czytanie głośne
• Swobodne wypowiedzi ustne
• Uporządkowane wypowiedzi ustne
• Słuchanie wypowiedzi innych rozmówców
• Recytacje
• Krótkie wypowiedzi pisemne
• Dłuższe wypowiedzi pisemne
• Przepisywanie
• Samodzielne pisanie
• Czytanie książek i czasopism
• Wiadomości z gramatyki i ortografii
• Dyktanda
• Prowadzenie zeszytu

2. EDUKACJA MATEMATYCZNA
• Dodawanie i odejmowanie
• Tabliczka mnożenia
• Mnożenie i dzielenie
• Rozwiązywanie zadań
• Układanie zadań
• Wiadomości praktyczne i geometria

3. EDUKACJA SPOŁECZNO - PRZYRODNICZA

4. EDUKACJA RUCHOWA

5. JĘZYK ANGIELSKI

6. JĘZYK NIEMIECKI

7. PLASTYKA

8. MUZYKA

9. PRZYRODA

10. RELIGIA

V. Na zakończenie roku szkolnego uczeń otrzymuje na świadectwie promocyjnym ocenę opisową, uwzględniającą osiągnięcia ze wszystkich przedmiotów w ciągu całego roku szkolnego.

VI. Na zakończenie każdego okresu uczeń otrzymuje ocenę z zachowania określającą jego zachowanie jako: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

VII. Na zakończenie roku szkolnego uczeń otrzymuje na świadectwie promocyjnym ocenę opisową z zachowania.

Skontaktuj się z nami

Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. Górna 12
42-216 Częstochowa
tel./fax 0-34-366-30-62
tel. 034-366-32-38, 515 047 023
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


O nas

Gimnazjum Katolickie powstało w 1999 r., a Katolicka Szkoła Podstawowa w 2000 r. Właścicielem i organem prowadzącym obie szkoły jest Archidiecezja Częstochowska. Archidiecezję reprezentuje delegat wyznaczony przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT