Załącznik nr 1

Opublikowano w Uncategorised

Załącznik nr 1


Wewnątrzszkolny system oceniania dla I etapu edukacyjnego został opracowany przez Zespół Wychowawców w drodze konsultacji z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów i pedagogiem szkolnym. Jest oparty na Statucie Katolickiej Szkoły Podstawowej i został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną podczas posiedzenia w dniu 22 listopada 2017 r.


I Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej


Ocenianie w klasach I – III ma wspierać rozwój ucznia przez dostarczenie rzetelnej informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych. Celem oceniania jest:
-informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o
postępach w tym zakresie;
-udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił
dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
-udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
-motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
-dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,
zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
-umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.


II Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności


1. Ustne sprawdzanie wiadomości i umiejętności.
2. Kartkówki – trwają do 15 minut, są niezapowiedziane, sprawdzane w ciągu trzech dni.
3. Pisanie ze słuchu i pisanie z pamięci – niezapowiedziane i zapowiedziane, pisane są w
specjalnym zeszycie, sprawdzane w ciągu tygodnia.
4. Sprawdziany – trwają do 45 minut, są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem, w
jednym tygodniu przeprowadza się maksymalnie dwa, w ciągu jednego dnia tylko jeden,
sprawdzane przez nauczyciela w ciągu dwóch tygodni.
5. Kontrolowanie zeszytów i zeszytów ćwiczeń.
6. Sprawdzanie czytania i znajomości lektur może odbywać się za pomocą testów,
sprawdzianów lub wypowiedzi ustnych.
7. Sprawdzanie zadań domowych.
8. Aktywność.
9. Wypracowania.
10. Prace samodzielne (np. plakaty, albumy, karty pracy).
11. Pprzygotowanie i udział w konkursach.
12. Wykonywanie ćwiczeń praktycznych.
13. Praca w zespole i parze.


III Organizacja oceniania


1. Rok szkolny dzieli się na 4 okresy: IX – XI, XI – I, II – IV, IV – VI.
2. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
bieżące;
klasyfikacyjne.
3. Na zakończenie każdego okresu rodzice otrzymują informację o uzyskaniu postępów ucznia w następującej formie:
ocena na zakończenie pierwszego i trzeciego okresu jest przedstawiona w formie karty osiągnięć ucznia uwzględniającej oceny cyfrowe połączone z opisem słownym;
ocena po drugim okresie (jest podsumowaniem I półrocza) jest oceną opisową;
ocena roczna (jest podsumowaniem całego roku pracy) jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie.
4. Ocena opisowa obejmuje:
a) osiągnięcia wychowawcze;
b) osiągnięcia dydaktyczne w zakresie:
edukacji polonistycznej;
edukacji matematycznej;
edukacji społeczno - przyrodniczej;
edukacji plastyczno - technicznej;
edukacji informatycznej;
edukacji muzycznej;
języka angielskiego;
języka niemieckiego (od kl.II) ;
wychowania fizycznego;
religii – gdzie nauczyciel katecheta wystawia ocenę zgodną z obowiązującą skalą ocen, którą określają odrębne przepisy.
5. W klasach I-III ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia. W ciągu każdego okresu uczeń powinien uzyskać minimalną ilość ocen bieżących z:
edukacji polonistycznej - 3
edukacji matematycznej - 3
edukacji społeczno – przyrodniczej - 3
edukacji plastyczno – technicznej - 3
edukacji informatycznej - 3
edukacji muzycznej - 3
języka angielskiego - 3
języka niemieckiego (od kl.II) - 3
wychowania fizycznego - 3
religii – 3
6. Oceny bieżące ustala się według skali cyfrowej połączonej z opisem słownym:
6 – wspaniale
5 – bardzo ładnie
4 – ładnie
3 – wystarczająco
2 – musisz się bardziej postarać
1 - jeszcze nie potrafisz
7. Kryteria wymagań na poszczególne oceny:
6 – wspaniale
Uczeń doskonale opanował sprawdzane wiadomości i umiejętności. Wiedzą wykracza poza
realizowane treści. W pracach nie popełnia błędów. Zadania postawione przed nim zawsze wykonuje samodzielnie.
5 – bardzo ładnie
Uczeń bardzo dobrze opanował sprawdzane wiadomości i umiejętności. W pracach popełnia niewielką ilość błędów. Zadania wykonuje samodzielnie.
4 – ładnie
Uczeń dobrze opanował sprawdzane wiadomości i umiejętności. W pracach popełnia błędy. Podczas wykonywania zadań czasami potrzebuje pomocy nauczyciela.
3 – wystarczająco
Uczeń w stopniu umiarkowanym opanował sprawdzane wiadomości i umiejętności. W pracach popełnia liczne błędy. Z pomocą nauczyciela wykonuje postawione przed nim zadania.
2 – musisz się bardziej postarać
Uczeń w niewielkim stopniu opanował sprawdzane wiadomości i umiejętności. W pracach popełnia bardzo liczne błędy. Wymaga stałego wsparcia ze strony nauczyciela.
1 - jeszcze nie potrafisz
Uczeń nie opanował sprawdzanych wiadomości i umiejętności. W pracach popełnia bardzo liczne błędy. Zawsze wymaga pomocy nauczyciela.
W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+" (plus) jako funkcję motywującą oraz „-" (minus) jako funkcję ostrzegawczą.
8. Prace sprawdzające są oceniane, wynik jest wpisany do dziennika i omówiony z uczniami, prace są gromadzone przez nauczyciela i udostępniane rodzicom.
9. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę:
>100
6 – wspaniale
100% - 90%
5 – bardzo ładnie
89% - 75%
4 – ładnie
74% - 50%
3 – wystarczająco
49% - 30%
2 – musisz się bardziej postarać
29% - 0%
1 - jeszcze nie potrafisz
Pisanie z pamięci i ze słuchu
Ocena
Liczba błędów
6 – wspaniale
0 błędów ortograficznych + staranne pismo
5 – bardzo ładnie
1 – 2 błędy ortograficzne
4 – ładnie
3 – 4 błędy ortograficzne
3 – wystarczająco
5 – 6 błędów ortograficznych
2 – musisz się bardziej postarać
7 – 8 błędów ortograficznych
1 - jeszcze nie potrafisz
9 błędów ortograficznych i więcej
10. Chętne i poprawne wykonanie prac dodatkowych może przyczynić się do uzyskania wyższej oceny przez ucznia.
7. Przy formułowaniu oceny z edukacji muzycznej, plastycznej i technicznej oraz
wychowania fizycznego nauczyciel ocenia również zaangażowanie i wysiłek ze strony
ucznia oraz jego możliwości w tym zakresie.
8. Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje „-". Trzy minusy to ocena „1 - jeszcze nie
potrafisz".
9. Za nieprzygotowanie do lekcji uczeń otrzymuje „-". Trzy minusy to „uwaga do dzienniczka". Nieprzygotowanie do lekcji to – brak książki, zeszytu, zeszytu ćwiczeń, stroju
gimnastycznego lub innych, dodatkowych przyborów, o których mówił nauczyciel.


IV Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach


1. Wymagania edukacyjne i przedmiotowe zasady oceniania przedstawiane są rodzicom. Fakt przyjęcia do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem na liście mówiącej o zapoznaniu się z wymaganiami edukacyjnymi.
2. Wymagania edukacyjne nauczyciele przechowują w swojej dokumentacji, a kopię przekazują dyrektorowi.
3. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
4. Prace ucznia udostępniane są rodzicom do wglądu. Podpisane są zwracane nauczycielowi.
5. Rodzice zobowiązani są do uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez szkołę, a w razie nieobecności do skontaktowania się z wychowawcą oraz do odpowiadania na
ewentualne zaproszenia nauczyciela na rozmowę na temat dziecka.
6. Oceny śródroczne rodzic otrzymuje na zakończenie każdego okresu podczas spotkania z
wychowawcą.
7. Ocenę końcoworoczną uczeń otrzymuje w dniu zakończenia roku szkolnego na
świadectwie szkolnym.


V Warunki poprawiania ocen cząstkowych z poszczególnych edukacji


1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę 1 - jeszcze nie potrafisz, zobowiązany jest nadrobić
braki i uzupełnić zaległości.
2. Dopuszcza się poprawianie oceny bieżącej (2, 3) na prośbę ucznia lub rodziców (opiekunów prawnych), w terminie ustalonym z nauczycielem, po zakończonych zajęciach lekcyjnych.
3. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu
nieobecności, zobowiązany jest do zaprezentowania swoich umiejętności i wiadomości w
formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem.


VI Ocenianie - język angielski / język niemiecki


1. Sposób oceniania
Ocena na zakończenie pierwszego i trzeciego okresu jest przedstawiona w formie karty osiągnięć ucznia uwzględniającej oceny cyfrowe;
Ocena po drugim okresie (jest podsumowaniem I półrocza) jest oceną opisową;
Ocena roczna (jest podsumowaniem całego roku pracy) jest przedstawiona w formie opisu osiągnięć ucznia na świadectwie.
Podczas nauki języka angielskiego i języka niemieckiego na I etapie edukacyjnym nauczyciel stopniowo rozwija u uczniów cztery sprawności językowe: jako pierwsze rozumienie ze słuchu oraz mówienie, następnie czytanie i pisanie.
W klasie I na języku angielskim; w klasie II na języku niemieckim rozwijana jest sprawność rozumienia ze słuchu oraz mówienia, poprawnej wymowy, intonacji. Stopniowo wprowadza się czytanie i pisanie rozpoczynając od pisania po śladzie wyrazów i zdań pojedynczych.
W klasie II i III na języku angielskim; w klasie III na języku niemieckim rozwijane są intensywnie wszystkie cztery sprawności językowe.
Umiejętności ucznia oceniane są poprzez:
- znajomość poznanych słów i zwrotów (odpowiedzi ustne),
- znajomość piosenek, wierszyków i wyliczanek,
- prace klasowe (testy),
- krótkie kilkuminutowe kartkówki ze słówek z ostatniej lekcji,
- aktywność ucznia na lekcjach,
- ćwiczenia na lekcjach,
- przygotowanie ucznia do zajęć lekcyjnych,
- prace domowe,
- staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego.
Testy (przeprowadzane po skończeniu danego rozdziału) przewidziane są na jedną godzinę
lekcyjną, zapowiadane z 7-dniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową.
Dopuszcza się możliwość testów sprawdzających opanowanie konkretnej umiejętności językowej oraz testów semestralnych
Ocena z testu jest stosowana w celach diagnostycznych, aby sprawdzić postępy uczniów w nauce oraz zdecydować, co wymaga dalszego powtórzenia.
Wymagania procentowe z testów na daną ocenę
%
Ocena
100% - 89%
5
88% - 79%
4
78% - 69%
3
68% - 50%
2
49% - 0%
1
Skala ma charakter orientacyjny i może ulec modyfikacjom stosownie do stopnia trudności materiału, np. w przypadku rozszerzenia treści programowych.
Dodatkowo podczas trwania zajęć uczniowie będą oceniani cząstkowo za realizowanie
poszczególnych umiejętności.
Skala według której uczniowie będą oceniani:
6 – wspaniale (w przypadku materiału opanowanego wyjątkowo szybko i sprawnie lub w przypadku materiału rozszerzonego)
5 - bardzo dobrze
4 - dobrze
3 - poprawnie
2 - słabo
1 – niezadowalająco
Nauczyciel może wprowadzić dodatkowo, za aktywność lub inną formę pracy wykonaną przez ucznia, stempelki lub nalepki mające na celu zmotywowanie ucznia, nagrodzenie czy zachęcenie do dalszej pracy.
2. Kryteria ocen z języka angielskiego oraz języka niemieckiego
W klasie I – III przy ocenie brane jest przede wszystkim pod uwagę:
opanowanie materiału w mowie,
systematyczne opanowywanie tekstów piosenek, wierszyków i wyliczanek,
rozumienie tekstu słuchanego,
zaangażowanie w pracę na lekcji,
przygotowanie do lekcji,
systematyczne i terminowe odrabianie zadań domowych,
przynoszenie podręcznika, zeszytu ćwiczeń, teczki ucznia i zeszytu przedmiotowego,
testy.
W klasach I-III kryteria przedstawiają się następująco:
6 - Wspaniale: uczeń w pełni opanował poznane wyrazy i wyrażenia i stosuje je swobodnie. Potrafi łączyć je w dłuższe zdania. Płynnie czyta proste zdania i prawidłowo wymawia wyrazy. Zawsze odrabia zadania domowe. Jest bardzo aktywny na lekcjach, a jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program nauczania. Osiąga wysokie wyniki w konkursach językowych (jeśli są organizowane).
5 - Bardzo dobrze: uczeń bardzo dobrze opanował materiał, sprawnie czyta i wypowiada się prostymi zdaniami, posiada dobrą wymowę, odrabia sumiennie zadania domowe, jest aktywny na lekcji i przygotowany.
4 - Dobrze: uczeń opanował poznawany materiał w stopniu dobrym, powoli czyta i wypowiada proste zdania, posiada poprawną wymowę. Przeważnie odrabia zadania domowe, jest dość aktywny na lekcji.
3 - Poprawnie: uczeń opanował poznawane wyrazy i wyrażenia w stopniu dostatecznym.
Odczytuje typowe wyrazy i wcześniej usłyszane proste zdania. Wypowiada się pojedynczymi wyrazami. Często ma problemy z wymową. Dość często nie odrabia zadań domowych. Rzadko jest aktywny na lekcji.
2 - Słabo: uczeń ma braki w opanowaniu podstawowego słownictwa, rozpoznaje poznane wyrazy, ma jednak trudności z ich odczytaniem. Ma problemy z wymową wyrazów. Sporadycznie odrabia zadania domowe, nie udziela się na lekcji, często bywa nieprzygotowany.
1 - Niezadowalająco: uczeń nie jest w stanie opanować podstawowego słownictwa, ma znaczne trudności z czytaniem, mówieniem i pisaniem typowych wyrazów. Bardzo słaba wymowa. Notorycznie nie odrabia zadań domowych, często jest nieprzygotowany.
Dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kryteria oceniania dostosowane są do ich poziomu umiejętności i możliwości.
Nieprzygotowanie do lekcji:
• uczeń po zgłoszeniu braku obowiązkowego wyposażenia (książka, ćwiczenia, zeszyt)
lub przygotowania do zajęć otrzymuje '-' minus. Uczeń może mieć w jednym semestrze
bez negatywnej konsekwencji (ocena 1) dwa minusy. Za kolejne, trzecie
nieprzygotowanie do zajęć uczeń dostaje ocenę 1 ,
• za nienauczenie się piosenki, wierszyka lub wyliczanki uczeń dostaje ocenę 1 – czas na
nauczenie się w/w tekstów nie mniejszy niż 7 dni,
• brak przygotowania spowodowany dłuższą chorobą lub szczególnymi wypadkami
losowymi rozpatruje się indywidualnie,
• zadania domowe zadawane są przeważnie z zeszytu ćwiczeń, ewentualnie z
podręcznika (w razie braku zadania domowego uczeń musi je uzupełnić na następną
lekcję i pokazać zrobione zadanie nauczycielowi. Jeśli tego nie zrobi, otrzymuje ocenę 1
z zadania domowego).
Ocena jest jawna, zarówno dla ucznia, jak i dla rodzica.
Rodzic może odwołać się od oceny na podstawie regulaminu.


VII Ocenianie - religia


1. Ogólne kryteria oceniania
W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
a) nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, (i)
b) odmawia wszelkiej współpracy, (i)
c) ma lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:
w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,
wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:
opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,
uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:
opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,
ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,
aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:
opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,
wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności
wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2. Szczegółowe kryteria oceniania.
1. Modlitwy, pieśni
Ocena celująca:
dokładna znajomość tekstu, melodii, samodzielność i piękno wykonania
Ocena bardzo dobra:
dokładna znajomość tekstu, melodii
Ocena dobra:
dobra znajomość tekstu, melodii
Ocena dostateczna:
niezbyt dokładna znajomość tekstu
Ocena dopuszczająca:
fragmentaryczna znajomość tekstu
Ocena niedostateczna:
brak jakiejkolwiek znajomości tekstu
2. Ćwiczenia w podręczniku
Ocena celująca:
wykonane wszystkie zadania
staranne pismo
własne materiały
ilustracje itp.
Ocena bardzo dobra:
starannie prowadzony
wszystkie zadania
Ocena dobra:
zapis staranny
luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów)
Ocena dostateczna:
ćwiczenia czytelne
braki w zadaniach (do 40% tematów)
Ocena dopuszczająca:
pismo niestaranne
liczne luki w zapisach (do 70% tematów)
Ocena niedostateczna:
brak podręcznika
3. Prace domowe
Ocena celująca:
staranne wykonanie
treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach
dużo własnej inwencji
twórcze
Ocena bardzo dobra:
merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem
staranne
czytelne
rzeczowe
Ocena dobra:
wskazują na zrozumienie tematu
niezbyt twórcze
Ocena dostateczna:
powiązane z tematem
niestaranne
Ocena dopuszczająca:
widać próby wykonania pracy na temat
Ocena niedostateczna:
praca nie na temat
brak rzeczowości w pracy
brak pracy
4. Odpowiedzi ustne
Ocena celująca:
wiadomości zawarte w podręczniku uzupełnione wiedzą spoza programu
wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język
używanie pojęć
Ocena bardzo dobra:
wiadomości z podręcznika prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem
odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych
Ocena dobra:
wyuczone na pamięć wiadomości
uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami
potrzebna pomoc nauczyciela
Ocena dostateczna:
wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć
odpowiedź niestaranna
częste pytania naprowadzajace
Ocena dopuszczająca:
słabe wiązanie faktów i wiadomości
chaos myślowy i słowny
odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy
dużo pytań pomocniczych
Ocena niedostateczna:
brak odpowiedzi lub odpowiedzi świadczące o braku wiadomości rzeczowych
5. Aktywność
Ocena celująca:
uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji
korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie
Ocena bardzo dobra:
uczeń zawsze przygotowany do lekcji
często zgłasza się do odpowiedzi
wypowiada się poprawnie
Ocena dobra:
stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy
Ocena dostateczna:
mało aktywny na lekcjach
Ocena dopuszczająca:
niechętny udział w lekcji
Ocena niedostateczna:
lekceważący stosunek do przedmiotu i wiary
6. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne
Ocena celująca:
wiele razy pomaga w różnych pracach
pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy
aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)
Ocena bardzo dobra:
starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania
przejawia postawę apostolską
Ocena dobra:
niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie
uczestniczy w rekolekcjach szkolnych


VIII Ocenianie zachowania uczniów.


1. Ocenę z zachowania ustala nauczyciel – wychowawca klasy uwzględniając:
opinię innych nauczycieli uczących ucznia;
opinię niedydaktycznych pracowników szkoły;
opinię kolegów i koleżanek;
samoocenę ucznia.
2. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia podczas zajęć edukacyjnych w klasie jak i poza nią.
3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
oceny z zajęć edukacyjnych;
promocję do klasy wyższej.
4. Ocena z zachowania uwzględnia w szczególności:
wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
dbałość o honor i tradycje szkoły;
dbałość o piękno mowy ojczystej;
dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
okazywanie szacunku innym osobom;
odróżnianie zachowania dobrego od złego;
szanowanie religii, kultury, tradycji własnej i innych;
stosowanie zasad wiary katolickiej w szkole;
zgodną współpracę z kolegami;
aktywność i działania podejmowane przez wspólnotę klasową;
umiejętność przyznawania się do błędów i ponoszenia konsekwencji swego
zachowania;
bezinteresowność;
wrażliwość emocjonalną.
5. Na zakończenie każdego okresu rodzice otrzymują informację o zachowaniu ucznia w następującej formie:
ocena na zakończenie pierwszego i trzeciego okresu jest przedstawiona według skali bieżącego oceniania zachowania;
ocena po drugim okresie (jest podsumowaniem I półrocza) jest oceną opisową;
ocena roczna (jest podsumowaniem całego roku pracy) jest przedstawiona w formie opisu na świadectwie.
6. Skala bieżącego oceniania zachowania:
wzorowe
bardzo dobre
dobre
budzi zastrzeżenia
niewłaściwe
7. Kryteria wymagań na poszczególne oceny:
zachowanie wzorowe
Uczeń sumiennie przygotowuje się do zajęć, często podejmuje zadania dodatkowe. Nie opuszcza zajęć szkolnych, a sporadyczne nieobecności ma zawsze usprawiedliwione. Zawsze uzupełnia braki wynikające z nieobecności. Zawsze zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników, nigdy nie używa „brzydkich słów". Przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest zawsze koleżeński. Jest punktualny. Wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zawsze dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Aktywnie i chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zawsze utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.
zachowanie bardzo dobre
Uczeń jest zawsze przygotowany do zajęć. Ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności i uzupełnia braki z nimi związane. Najczęściej zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Jest koleżeński.. Sporadycznie spóźnia się na zajęcia. Bez zastrzeżeń zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych. Bez zastrzeżeń pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje np. dyżurnego. Dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.
zachowanie dobre
Uczeń zazwyczaj jest dobrze przygotowany do zajęć, a jego nieobecności są zazwyczaj usprawiedliwione. Zwykle zwraca się kulturalnie i taktownie do osób dorosłych i rówieśników. Zdarza mu się nie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, ale poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela, zwykle jest koleżeński. Zdarza mu się brać udział w bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnia się na zajęcia. Nie sprawia większych trudności podczas wycieczek, wyjść i zajęć szkolnych. Zwykle sumiennie i rzetelnie pełni powierzone mu przez nauczycieli funkcje, np. dyżurnego. Zwykle dba i szanuje mienie własne, cudze i szkolne. Uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Zwykle utrzymuje ład i porządek w miejscu pracy.
zachowanie budzi zastrzeżenia
Uczeń rzadko jest przygotowany do zajęć i często je opuszcza. Zdarza się, że używa „brzydkich" słów w stosunku do kolegów i koleżanek. Często nie przestrzega zasad bezpieczeństwa, nie zawsze poprawia swoje zachowanie po zwróceniu uwagi przez nauczyciela. Bierze udział w bójkach, kłótniach i sporach. Spóźnia się na zajęcia. Stara się dbać i szanować mienie własne, rzadziej cudze i szkolne. Raczej nie dba o porządek w miejscu pracy.
zachowanie niewłaściwe
Uczeń bardzo często jest nieprzygotowany do zajęć. Jego nieobecności są często nieusprawiedliwione. Uczeń niegrzecznie i nietaktownie zwraca się do dorosłych osób i rówieśników, używa wulgaryzmów. Nie przestrzega zasad bezpieczeństwa. Jest niekoleżeński. Jest konfliktowy, często bierze udział w kłótniach, bójkach i sporach. Nagminnie spóźnia się na zajęcia. Sprawia kłopoty wychowawcze podczas wyjść, wycieczek i zajęć szkolnych. Nie wywiązuje się z powierzonych mu funkcji, np. dyżurnego. Niszczy i nie szanuje mienia własnego, cudzego i szkolnego. Niechętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Nie utrzymuje ładu i porządku w miejscu pracy.


IX Zasady oceniania w klasie „zerowej"


1. Ocenianie postępu rozwoju dzieci sześcioletnich i pięcioletnich („zerówka") dokonywane jest na podstawie:
a) obserwacji aktywności poznawczej (np. spostrzeganie, pamięć, koncentracja, porównywanie, kojarzenie itp.);
b) obserwacji aktywności językowej;
c) obserwacji aktywności ruchowej (motoryki dużej i małej, koordynacji, płynności itp.);
d) obserwacji kontaktów społecznych i wyrażania emocji;
e) analizy wytworów pracy dziecka.
2. Wyniki obserwacji rozwoju sześciolatka i pięciolatka odnotowywane są okresowo w kartach pracy.
3. Ocenianie w grupach zerowych / wychowanie przedszkolne/ jest umownym odniesieniem się do wyników w rozwoju dziecka. Stosuje się ocenę werbalną (np. aprobata, pochwała, zachęta), poprzez umowny gest lub mimikę /uśmiech/, graficzną – kolory, znaczki, inne komentarze nauczyciela. Taka ocena ma mobilizować dziecko do ciągłej aktywności zgodnie z możliwościami rozwojowymi, wzbudzać ciekawość poznawczą, wiarę we własne siły.
4. O efektach pracy w grupie zerowej nauczyciel informuje rodziców podczas rozmów indywidualnych, zebrań z rodzicami, dni otwartych, a ponadto przygotowuje pisemne wnioski z diagnozy wstępnej i końcowej oraz prezentuje wytwory prac dzieci.

Skontaktuj się z nami

Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. Górna 12
42-216 Częstochowa

tel. 034-366-30-62, 515 047 023

519-669-761 (odbiór dziecka)
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


O nas

Katolicka Szkoła Podstawowa powstała  w 2000 roku. Właścicielem i organem prowadzącym  jest Archidiecezja Częstochowska. Archidiecezję reprezentuje delegat wyznaczony przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT