Załącznik nr 2

Opublikowano w Uncategorised

Załącznik nr 2

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego dla II etapu edukacyjnego zostały opracowany przez Zespół Wychowawców w drodze konsultacji z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów i pedagogiem szkolnym. Jest oparty na Statucie Katolickiej Szkoły Podstawowej i został pozytywnie zaopiniowany i przyjęty przez radę pedagogiczną podczas posiedzenia w dniu 22 listopada 2017 r.

Rok szkolny w Katolickiej Szkole Podstawowej podzielony jest na cztery okresy, z których każdy zakończony jest oceną klasyfikacyjną (dotyczy to osiągnięć edukacyjnych i zachowania). Ocena roczna stanowi średnią czterech ocen okresowych.
Oceny końcowej dokonuje się w klasie ósmej. Na klasyfikację końcową składają się:
• roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie ósmej;
• roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych
oraz
• roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.

CELE I ZAKRES OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

1. Ocenianiu podlegają: osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

• informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
• udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
• udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
• motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
• dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
• umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

• formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych okresowych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
• ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
• ustalanie bieżących i okresowych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także okresowych ocen klasyfikacyjnych zachowania;
• przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach;
• ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
• ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
• ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

SPOSÓB PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH
I KRYTERIACH OCENY Z ZACHOWANIA

1. Nauczyciele przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, nie później niż do 30 września danego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców (poprzez podyktowanie lub w formie wydruków wklejonych do zeszytów przedmiotowych) o:
• wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych okresowych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
• sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
• warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i dodatkowych.

2. Fakt przyjęcia do wiadomości wymienionych w pkt.1. informacji, rodzice potwierdzają podpisem w zeszytach przedmiotowych uczniów.

3. Wymagania edukacyjne nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji, a kopię przekazują dyrektorowi.

4. Wychowawca klasy, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów (ustnie – podczas zajęć z wychowawcą) oraz ich rodziców (ustnie lub pisemnie – podczas zebrania) o:
• kryteriach oceniania zachowania;
• warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

1. Każdy nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem podczas prowadzonych zajęć edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
• posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- -terapeutycznym;
• posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
• posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;
• nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno- - pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli;
• zdolnego, którego możliwości i zainteresowania pozwalają na rozszerzenie materiału ćwiczeniowego poza ramy określone w podstawie programowej.

2. Indywidualizacja dotyczy również opracowywania programów nauczania. Nauczyciel dostosowuje program w danym roku szkolnym do konkretnego zespołu klasowego, biorąc pod uwagę poza podstawą programową, aktualne kierunki polityki oświatowej oraz możliwości, zainteresowania, a także tempo pracy zespołu klasowego.

3. Indywidualizacji podlega również organizacja kół zainteresowań, dodatkowych zajęć z uczniami zdolnymi oraz z uczniami wymagającymi dodatkowej pracy.

ZWOLNIENIA Z ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

1. Zasady zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych (informatyka, wychowanie fizyczne, drugi język obcy) szczegółowo określa statut szkoły.

2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:
• wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,
• informatyki
uniemożliwia ustalenie okresowej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

OCENIANIE BIEŻĄCE

1. Oceny bieżące oraz okresowei roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:
• stopień celujący (cel) – 6;
• stopień bardzo dobry (bdb)– 5;
• stopień dobry (db) – 4;
• stopień dostateczny (dst)– 3;
• stopień dopuszczający(dop) – 2;
• stopień niedostateczny (ndst)– 1.

2. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę niedostateczną.

3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych, poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

4. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w następujących formach:
• wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania najwyżej trzech ostatnich lekcji;
• wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;
• kartkówki - wypowiedzi pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z najwyżej trzech ostatnich lekcji;
• pisemne prace klasowe - sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;
• dyktanda;
• ćwiczenia i zadania praktyczne;
• ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
• ćwiczenia i zadania wykonane w domu;
• inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.

5. W każdym z czterech okresów nauki zeszyt uczniowski podlega kontroli nauczyciela przedmiotu przynajmniej raz.

6. Zapowiedź pisemnej pracy klasowej, nauczyciel wpisuje do dziennika/dziennika elektronicznego oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie, kryteriach oceny i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

7. Kartkówki nie wymagają zapowiadania.

8. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej dwie pisemne prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu, chyba że są to sprawdziany przeniesione na dany dzień na prośbę uczniów.

9. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

10. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ucznia w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.

11. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż cztery.

12. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego/dziennika elektronicznego i podaje uczniom do wiadomości:
• w ciągu 14. dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;
• w ciągu 7. dni od daty kartkówki.

13. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego wpisywania ocen bieżących do dziennika/ dziennika elektronicznego.

14. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

15. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom wyłącznie na terenie szkoły przez nauczyciela przedmiotu. Nie są przekazywane do domu, nie można ich kserować ani fotografować.

ZASADY POPRAWY OCEN BIEŻĄCYCH I UZUPEŁNIANIA ZALEGŁOŚCI

1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, jest zobowiązany nadrobić braki i uzupełnić zaległości w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.

2. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, jest zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.

3. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem (nie dotyczy sprawdzianu pisemnego – patrz punkt następny).

4. Uczeń, który był nieobecny podczas pracy pisemnej lub otrzymał z niej ocenę niedostateczną jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości lub poprawy podczas lektorium w terminie do dwóch tygodni od powrotu do szkoły lub od wystawienia oceny niedostatecznej, chyba że nauczyciel danego przedmiotu ustali inaczej.

5. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel. Dotyczy to także popraw uzyskanych pozytywnych ocen bieżących.

6. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp., jeden raz w ciągu okresu.

7. Nie częściej niż raz w okresie uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku zadania domowego.

8. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.

OCENIANIE OKRESOWE

1. Oceny okresowe z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:
• stopień celujący (cel) – 6;
• stopień bardzo dobry (bdb)– 5;
• stopień dobry (db) – 4;
• stopień dostateczny (dst)– 3;
• stopień dopuszczający(dop) – 2;
• stopień niedostateczny (ndst)– 1.

2. Ocena okresowa jest ustalana przez nauczyciela danego przedmiotu na podstawie ocen bieżących ucznia w danym okresie zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi i kryteriami oceniania z danego przedmiotu podanymi do informacji uczniów i rodziców na początku roku szkolnego.

3. Oceny okresowe wystawiają również nauczyciele przedmiotów dodatkowych. Wliczają się one do średniej ocen danego okresu.

4. Przy wystawianiu oceny za III okres każdy nauczyciel zapisuje w dzienniku ołówkiem prognozowaną ocenę roczną. Tę informację przekazuje rodzicom wychowawca podczas zebrania wywiadowczego na koniec III okresu.

OCENA ROCZNA

1. Ocena roczna stanowi średnią czterech ocen okresowych.

2. Uczeń, który uzyska średnią ocen rocznych równą 4,75 lub wyższą oraz przynajmniej bardzo dobrą ocenę roczną zachowania uzyskuje świadectwo z wyróżnieniem.

3. Uczeń, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje dyplom za osiągnięcia w nauce oraz bardzo dobre/wzorowe zachowanie.

4. Uczeń, który otrzymał świadectwo z wyróżnieniem może otrzymać nagrodę. Formę nagrody ustala dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

OCENA ZACHOWANIA

1. Okresowe i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
• wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
• postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
• dbałość o honor i tradycje szkoły;
• poszanowanie tego, co katolickie i polskie;
• dbałość o piękno mowy ojczystej;
• dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
• godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
• okazywanie szacunku innym osobom.

2. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco dzielą się uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego, a także informują o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych. W procesie wychowywania uczniów korzystają z pomocy pedagoga szkolnego i współpracują z rodzicami.

3. Okresowe i roczną oceny klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
• wzorowe;
• bardzo dobre;
• dobre;
• poprawne;
• nieodpowiednie;
• naganne.

4. Okresowe klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się na podstawie zapisu w statucie (§ 58 pkt.3) z uwzględnieniem następujących kryteriów:
A) Przy ocenianiu zachowania oceną wyjściową jest zachowanie dobre.
B) Wzorową ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej, a ponadto:
• charakteryzuje się wzorowym stosunkiem do obowiązków szkolnych (dotyczy to: stosunku do nauki, frekwencji, dzienniczka uczniowskiego, stroju, przygotowania do apelu/akademii/Mszy św. szkolnej i zachowania podczas nich, pełnienia obowiązku dyżurnego lub innych powierzonych zadań);
• godnie reprezentuje klasę i szkołę (dotyczy to: zachowania podczas wyjść i wycieczek, udziału w szkolnych i pozaszkolnych konkursach, zajęciach sportowych, turniejach szachowych itp.);
• chętnie angażuje się w życie szkoły oraz swojej klasy i dodatkowe przedsięwzięcia (dotyczy to: własnych inicjatyw, udziału w akademiach, szkolnych konkursach, kiermaszach, akcjach charytatywnych, projektach, inicjatywach samorządu uczniowskiego, dbania o porządek i wystrój klasy i szkoły);
• jego zachowanie, także w zakresie umiejętności współpracy z innymi uczniami, kultury osobistej, panowania nad emocjami oraz higieny osobistej, stanowi wzór dla pozostałych uczniów.

C) Bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej, a ponadto:
• bez zastrzeżeń wypełnia zadania określone przez statut szkoły oraz regulamin uczniowski (dotyczy to: stosunku do nauki, frekwencji, dzienniczka uczniowskiego, stroju, przygotowania do apelu/akademii/Mszy św. szkolnej i zachowania podczas nich, pełnienia obowiązku dyżurnego lub innych powierzonych zadań);
• z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i pracowników szkoły;
• godnie reprezentuje szkołę (dotyczy to: zachowania podczas wyjść i wycieczek).
• jego zachowanie, także w zakresie umiejętności współpracy z innymi uczniami, kultury osobistej, panowania nad emocjami oraz higieny osobistej, nie budzi zastrzeżeń.

D) Dobrą ocenę z zachowania otrzymuje uczeń:
• który bez większych zastrzeżeń wypełnia zadania określone przez statut szkoły oraz regulamin uczniowski (dotyczy to: stosunku do nauki, frekwencji, dzienniczka uczniowskiego, stroju, przygotowania do apelu/akademii/Mszy św. szkolnej i zachowania podczas nich, pełnienia obowiązku dyżurnego lub innych powierzonych zadań);
W tym zakresie podczas trwania jednego okresu dopuszczalne są:
- dwie uwagi dotyczące nieprzygotowania do lekcji lub/i nieodrobienia pracy domowej;
- dwa spóźnienia;
- cztery uwagi dotyczące braku dzienniczka;
- jedna uwaga dotycząca braku stroju codziennego lub galowego;
- dwie uwagi dotyczące nie wypełnienia obowiązku dyżurnego lub innego powierzonego uczniowi zadania (np. poprowadzenia apelu, wykonania gazetki klasowej, itp.)

• z szacunkiem odnosi się do nauczycieli i pracowników szkoły;
• godnie reprezentuje szkołę (dotyczy to: zachowania podczas wyjść i wycieczek).
• jego zachowanie, także w zakresie umiejętności współpracy z innymi uczniami, kultury osobistej, panowania nad emocjami oraz higieny osobistej, nie budzi zastrzeżeń.
W tym zakresie podczas jednego okresu dopuszczalne są dwie uwagi – np. niestosowne zachowanie podczas lekcji, przerwy, apelu itp.

E) Poprawną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który bardzo często nie wypełnia zadań określonych przez statut szkoły oraz regulamin uczniowski, a liczba otrzymanych uwag przekracza określoną w punkcie dotyczącym oceny dobrej (D).

F) Nieodpowiednią ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny poprawnej, ale popełnił wykroczenie w sposób poważny naruszające przepisy określone przez statut szkoły i/lub regulamin uczniowski.

G)Naganną ocenę z zachowania otrzymuje uczeń, który popełnił wykroczenie w sposób bardzo poważny naruszające przepisy określone przez statut szkoły:
• narażając na niebezpieczeństwo siebie, innych uczniów lub/ i nauczyciela, pracowników szkoły;
• godząc w dobre imię: innego ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły;
• godząc w dobre imię i wizerunek Katolickiej Szkoły Podstawowej.

5. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę:
• własne obserwacje;
• zapisy informacji, pochwał i uwag w dzienniku/dzienniku elektronicznym;
• opinie nauczycieli oraz wystawione przez nich oceny z zachowania na koniec poszczególnych okresów nauki (ocena z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę z zachowania);
• ocenę wystawioną przez uczniów i samoocenę ucznia;
• wskazania zawarte w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczeniu;
• opinię pedagoga szkolnego;
• opinię rady pedagogicznej.

6. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

7. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

8. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania stanowi średnią czterech ocen okresowych.

9. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocję ucznia do następnej klasy.

10. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ma wpływ na możliwość uzyskania przez ucznia świadectwa z wyróżnieniem. Nie może być niższa od oceny bardzo dobrej.

11. Uczeń, który wyróżnia się bardzo dobrym lub wzorowym zachowaniem, a nie zdobył świadectwa z wyróżnieniem, może zostać nagrodzony na koniec roku szkolnego. Formę nagrody ustala dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.

12. Z powodu wykroczeń w zakresie zachowania uczeń może zostać skreślony z listy uczniów. Regulują to odrębne przepisy zapisane w statucie szkoły.

13. System nagród i kar jest szczegółowo omówiony z statucie (§ 49).

Skontaktuj się z nami

Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. Górna 12
42-216 Częstochowa

tel. 034-366-30-62, 515 047 023

519-669-761 (odbiór dziecka)
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


O nas

Katolicka Szkoła Podstawowa powstała  w 2000 roku. Właścicielem i organem prowadzącym  jest Archidiecezja Częstochowska. Archidiecezję reprezentuje delegat wyznaczony przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT