Statut

Opublikowano w Statyczne

STATUT STOWARZYSZENIA „GÓRNA 12"
Uchwalony w dniu 07-02-2014 r.

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „Górna 12", w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§ 2
Stowarzyszenie jest powołane dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań wychowawczych i opiekuńczych Katolickiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Katolickiego w Częstochowie.
§ 3
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Częstochowa. Terenem działań jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.

§ 4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001 r. Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu.
§ 5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.
§ 6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
§ 7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest głównie o pracę społeczną członków.

§ 8
Celami Stowarzyszenia są:
1) działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych i edukacyjnych szkoły;
2) udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej,
3) tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów,
4) wspomaganie wyposażenia szkoły i poprawy warunków jej funkcjonowania.

§ 9
Stowarzyszenie swe cele realizuje w szczególności przez:
1) ustanawianie stypendiów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji losowej lub materialnej;
2) organizowanie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych
3) organizowanie imprez kulturalnych i sportowych;
4) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania.

§ 10
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 11
Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 12
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską.
2. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
b. wykluczenia przez Zarząd:
i. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,
ii. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
iii. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia przez okres przekraczający 12 miesięcy.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 13
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 14
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.
§ 15
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 16
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają jedynie głos doradczy.
4. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 17
1. Walne Zgromadzenie Zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Zawiadomienie o terminie zgromadzenia może być przesłane także za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli członek wyrazi na to zgodę na piśmie, wskazują właściwy adres poczty elektronicznej.
§ 18
Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 19
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych na zgromadzeniu, jeśli niniejszy statut nie stanowi inaczej. Głosowanie jest jawne.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie budżetu,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

§ 21
Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 22
1. Zarząd składa się z 3 członków - prezesa, skarbnika i sekretarza.
2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. W posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem doradczym.
§ 24
Do kompetencji Zarządu należy:
1) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia,
2) realizacja celów Stowarzyszenia,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
4) sporządzanie planów pracy i budżetu,
5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
7) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
9) przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 25
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
2. Członek Komisji Rewizyjnej:
a. nie może być członkiem Zarządu ani pozostawać z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. Może otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji członka Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni, jedynie po podjęciu uprzednio odpowiedniej uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 26
Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

§ 27
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu,
3) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

§ 28
Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
§ 29
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu władzy.

§ 30
Majątek Stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich,
2) z darowizn, spadków, zapisów,
3) dochodów z własnej działalności statutowej,
4) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,
5) dotacji i ofiarności publicznej.

§ 31
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zabronione jest:
a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 32
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane są podpisy 2 członków Zarządu.
§ 33
Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością dwóch trzecich głosów.
§34
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§35
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Skontaktuj się z nami

Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. Górna 12
42-216 Częstochowa

tel. 034-366-30-62, 515 047 023

519-669-761 (odbiór dziecka)
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


O nas

Katolicka Szkoła Podstawowa powstała  w 2000 roku. Właścicielem i organem prowadzącym  jest Archidiecezja Częstochowska. Archidiecezję reprezentuje delegat wyznaczony przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT