Stowarzyszenie "Górna 12"

Program wychowawczo-profilaktyczny

Opublikowano w Statyczne

Program wychowawczo-profilaktyczny
w roku szkolnym 2017/2018

"Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu
są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach".

Karol Wojtyła

Podstawa prawna:
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2017 r.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. Poz.1249)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. Z 2017 r.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.Z 2017 r.)
• Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej w Częstochowie.

WSTĘP

1. Celem działań wychowawców i nauczycieli Katolickiej Szkoły Podstawowej w Częstochowie jest wychowanie ucznia w taki sposób, aby kształtował swój charakter, rozwijał swoje talenty w sposób zgodny z chrześcijańską wizją człowieka głoszoną przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o godności osoby.
2. Naszym celem jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny z uwzględnieniem prawa do przekonań religijnych, światopoglądowych oraz wolności sumienia.
3. Chcemy łagodnie i cierpliwie wprowadzać uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.
4. Chcemy, aby każdy Absolwent szkoły miał świadomość swojej wolności i godności, był uczciwym człowiekiem, kochał swój kraj oraz szanował ludzi bez względu na narodowość i wyznanie.
5. Program wychowawczo-profilaktyczny jest otwartym projektem, gdyż harmonogram działań jest każdorazowo dostosowany do potrzeb danego zespołu uczniowskiego.
6. Diagnozę potrzeb przeprowadza wychowawca klasy wraz z dyrektorem, pedagogiem szkolnym i nauczycielami na początku roku szkolnego.

PATRONKA SZKOŁY – ŚWIĘTA JADWIGA KRÓLOWA

W realizacji działań wychowawczych chcemy opierać się na przykładzie życia Świętej Jadwigi Królowej, która uczy nas:
- ofiarnej miłości do narodu i Kościoła,
- jak łączyć wierność chrześcijańskim zasadom z konsekwencją w bronieniu polskiej racji stanu,
- wrażliwości na krzywdy społeczne,
- że tak siła państwa, jak siła Kościoła mają swoje źródło w starannej edukacji narodu.
/por. homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. kanonizacyjnej bł. królowej Jadwigi, Kraków, Błonia krakowskie 8.06.1997/

PRZEZNACZENIE PROGRAMU


Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły skierowany jest do:
1. Rodziców – którzy powierzając swoje dzieci szkole katolickiej, oczekują:
• uczciwego procesu wychowawczego,
• wychowania w poszanowaniu prawdziwych wartości,
• wolności od wszelkich niewłaściwych uwarunkowań i nałogów,
• kształtowania wrażliwości społecznej,
• uformowania prawego sumienia, głębokich wartościowych przekonań,
• solidnego ukształtowania religijnej postawy.

2. Uczniów - którzy rozpoczynając swoją życiową naukę i wychowanie, oczekują:
• poszerzania wiedzy,
• poznawania siebie i swoich talentów, a także akceptacji,
• rozumienia innych i siebie samego, umiejętności dzielenia się swoimi talentami z innymi,
• odnalezienia sensu życia,
• pogłębiania znajomości Boga i życia zgodnie z Ewangelią,
• czynnego włączania się w życie społeczeństwa z dobrym przygotowaniem teoretycznym i praktycznym oraz rzetelnego wypełniania swoich zadań w dorosłym życiu.
3. Nauczycieli i wychowawców - którzy z radością, choć w trudzie, realizują swoje powołanie bycia przewodnikami dla dzieci i młodzieży na drodze pełnego wzrostu i dostrzegają konieczność :
• kierowania się zawsze dobrem dziecka,
• otwartego dialogu i kontaktu z rodziną oraz środowiskiem ucznia.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU


1. Założeniem naszej szkoły jest przekazywanie wartości i norm oraz kształtowanie postaw. Wychowanie personalne obejmuje całą osobowość człowieka i wszystkie aspekty jego życia. Dotyczy rozwoju duchowego, intelektualnego, emocjonalnego, fizycznego i społecznego.
2. Wychowanie odbywa się poprzez wzmacnianie tego, co dobre, podejmowanie działań, które służą pełnemu rozwojowi człowieka oraz przeciwdziałanie postawom niszczącym jego godność.
3. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają program wychowawczo-profilaktyczny i są jego współtwórcami w kolejnych etapach jego realizacji.
4. Wszyscy pracownicy szkoły zgodnie podejmują współodpowiedzialność za codzienną realizację programu wychowawczo-profilaktycznego w zakresie swoich obowiązków i kompetencji.
5. Rodzice uczniów poprzez wybór Katolickiej Szkoły Podstawowej akceptują realizowany w szkole program wychowawczo-profilaktyczny. Oznacza to spójność domu i szkoły w kształtowaniu osobowości uczniów i prowadzeniu ich do dojrzałości.
6. Za przygotowanie harmonogramu realizacji planu wychowawczo-profilaktycznego w danym roku szkolnym odpowiedzialny jest wychowawca klasy, który we współpracy z rodzicami uczniów, nauczycielami uczącymi daną klasę, pedagogiem szkolnym oraz dyrektorem planuje działania.
7. Program i realizowane działania podlegają ewaluacji na koniec roku szkolnego.
8. Nauczyciele, wychowawcy i rodzice uczniów własnym przykładem i konsekwencją przygotowują dzieci do pogłębiania wiary poprzez budowanie dobrych i zdrowych relacji z drugim człowiekiem.
9. Cechami nauczycieli powinny być: odpowiedzialność, dążenie do prawdy, optymizm, wytrwałość i cierpliwość, umiejętność słuchania, dyskrecja, umiejętność przewidywania oraz otwartość na potrzeby i możliwości uczniów.
10.Dla wszystkich osób należących do społeczności szkolnej wyznacznikiem podejmowanych działań jest Ewangelia.
11.Od wszystkich pracowników szkoły oczekuje się stałej formacji oraz podnoszenia kompetencji wychowawczych.
12.Proces wychowania jest realizowany w czasie zajęć dydaktycznych, przerw, apeli oraz podczas uroczystości szkolnych, świąt kościelnych i narodowych, wycieczek, zajęć sportowych i rekreacyjnych.
13.W realizacji programu współpracujemy z rodzicami dzieci – głównymi i pierwszymi wychowawcami. To oni ponoszą odpowiedzialność za wychowanie swojego potomstwa oraz pełnią podstawowe funkcje zapobiegawcze. Szkoła jako instytucja wspierająca działania rodziny pomaga im w tym. Dlatego podejmuje szereg działań o charakterze profilaktycznym.

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA - TO WARTO PAMIĘTAĆ


1. Najważniejsze czynniki wspierające prawidłowy rozwój oraz chroniące dzieci przed podejmowaniem zachowań ryzykownych i uzależnieniami to:
• silna więź z rodzicami,
• zainteresowanie nauką i silna więź ze szkołą,
• regularne praktyki religijne,
• poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych,
• przynależność do grupy,
• dostarczanie informacji o negatywnych wpływach substancji uzależniających,
• wskazywanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi.
2. Główne czynniki wspierające związane z rodziną:
• wspierający i opiekuńczy rodzice,
• harmonia w rodzinie,
• bezpieczna i stabilna rodzina,
• wspierające relacje z innymi dorosłymi i dziećmi,
• silne normy moralne rodziny.
3. Główne czynniki wspierające i chroniące związane ze szkołą:
• poczucie przynależności,
• budowanie wzajemnych relacji opartych na współpracy i zaufaniu,
• pozytywny klimat szkoły,
• prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza,
• wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy,
• budowanie okazji do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć,
• zdecydowana niezgoda szkoły na przemoc i agresję,
• działania wspierające,
• budowanie tradycji szkolnych.
4. Kolejność działań wychowawczo-profilaktycznych podejmowanych przez dorosłych wobec uczniów powinna być następująca:
• przekazywanie wartości,
• przekazywanie norm,
• budowanie postaw i relacji.
5. Lista wartości, które wspierają młodego człowieka w prawidłowym rozwoju oraz promocji zdrowia i działań profilaktycznych:
• godność człowieka,
• wiara,
• szacunek,
• prawda, uczciwość,
• odpowiedzialność,
• odwaga,
• samodyscyplina: umiar i rozwijanie własnego potencjału
• pokojowość,
• sprawiedliwość,
• radość, optymizm,
• przyjaźń,
• miłość,
• solidarność,
• piękno,
• mądrość,
• przyzwoitość,
• pracowitość,
• zaufanie,
• wdzięczność,
• lojalność,
• opiekuńczość.


DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ SZKOŁĘ


W szkole podejmujemy następujące działania wzmacniające:
1. Rozwijanie poczucia przynależności:
• budowanie dobrego klimatu klasy poprzez działania wychowawcze wszystkich nauczycieli, a w szczególnym stopniu wychowawcy klasy,
• wspólne wyjścia i wycieczki klasowe i szkolne,
• wzmacnianie i pielęgnowanie tradycji narodowych,
• wzmacnianie poczucia bycia chrześcijaninem:
- poranna modlitwa przed rozpoczęciem lekcji,
- apele związane z przeżywaniem roku liturgicznego, świąt i uroczystości,
- modlitwa przed posiłkami,
- comiesięczne Msze św.,
- wspólne przeżywanie Białego Tygodnia przez dzieci pierwszokomunijne,
- wspólne przeżywanie świąt i uroczystości,
- rekolekcje,

• wspólne działania charytatywne,
• imprezy szkolne o charakterze naukowym, sportowym, rekreacyjnym.

2. Pozytywny klimat szkoły:
• personalistyczne podejście do ucznia,
• mocny nacisk na relacje panujące między uczniami,
• jasne kryteria oceniania,
• życzliwość i jasne, spójne zasady pracy szkoły,
• konsekwentne przestrzeganie zasad i granic,
• promowanie zdrowego trybu życia,
• wzmacnianie poczucia akceptacji i bezpieczeństwa w szkole,
• wspieranie uczniów rozpoczynających naukę w szkole, zwłaszcza tych, którzy dołączają do społeczności szkoły na różnych etapach edukacji,
• wspieranie uczniów mających problemy z nauką.
3. Prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza:
• wspólne organizowanie imprez szkolnych,
• podkreślanie potrzeby wzajemnej pomocy i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
• podejmowanie działań charytatywnych.
4. Wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy:
• uczenie postaw prospołecznych w ramach wszystkich zajęć na terenie szkoły,
• zwracanie uwagi na charakter i jakość relacji panujących między uczniami,
• promowanie pomocy koleżeńskiej,
• budowanie świadomości i kształtowania postawy uwrażliwiającej na wszelkie przejawy dyskryminacji,
• konsekwentne przestrzeganie ustalonych zasad i regulaminów z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia.

5. Budowanie okazji do przeżywania sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć:
• jasne kryteria oceniania,
• motywowanie do nauki i realizacji obowiązku szkolnego,
• wspieranie uczniów zdolnych,
• rozwijanie zainteresowań uczniów,
• organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów,
• organizowanie konkursów szkolnych,
• udział w konkursach pozaszkolnych,
• udział w zawodach sportowych,
• nagradzanie uczniów na zasadach określonych w statucie.
6. Zdecydowana niezgoda szkoły na przemoc:
• diagnozowanie problemów, których przyczyną są trudności wychowawcze, szkolne i emocjonalne oraz eliminowanie tych problemów,
• diagnozowanie problemów występujących w środowisku szkolnym i rodzinnym prowadzących do zachowań agresywnych wśród uczniów,
• empatia i asertywność w relacjach na co dzień,
• przeciwdziałanie dyskryminacji, szerzenie idei akceptacji i szacunku,
• wyciąganie konsekwencji w przypadku zachowań agresji fizycznej i psychicznej.
7. Działania wspierające:
• współpraca z rodzicami uczniów,
• warsztaty o charakterze profilaktycznym dla uczniów,
• zajęcia organizowane przez instytucje zewnętrzne,
• wykłady dla rodziców organizowane w ramach spotkań wywiadowczych.
8. Budowanie tradycji szkolnych:
• codzienny poranny apel (o charakterze wychowawczym, nawiązujący do przeżywanych świąt i uroczystości kościelnych i państwowych, związany z rokiem liturgicznym),
• wspólne posiłki,
• comiesięczna Msza Święta dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
• rozpoczynanie i kończenie roku szkolnego Mszą św. i uroczystą akademią,
• rekolekcje wielkopostne,
• I Komunia Święta i Biały Tydzień klasy III,
• Dzień Patronki Szkoły – św. Jadwigi Królowej,
• korzystanie z formacji proponowanej przez Archidiecezję Częstochowską (np. udział w Orszaku Trzech Króli, przekazywanie rodzicom informacji o propozycjach wartościowych spotkań, warsztatów),
• obchody Dnia Chłopaka, Dnia Kobiet, Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Rodziny, Dnia Dziecka,
• włączanie się w akcję Sprzątanie Świata i inne działania promujące ekologiczny tryb życia (np. Światowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Zwierząt itp.),
• uroczyste Pasowanie na Ucznia,
• obchody Dnia Edukacji Narodowej,
• Wieczornica z racji Narodowego Dnia Niepodległości, uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
• Światowy Dzień Pluszowego Misia,
• mikołajki,
• kiermasze świąteczne,
• włączanie się w akcje charytatywne o różnym zasięgu,
• Wigilia szkolna,
• Jasełka szkolne wystawiane dla Babć i Dziadków z okazji ich święta,
• bal karnawałowy,
• Dzień Otwarty Szkoły,
• organizowanie Otwartych Mistrzostw Częstochowy w Szachach Szybkich dla dzieci do lat 7,
• konkursy i spotkania szkolne o charakterze naukowym, sportowym i rekreacyjnym (np. Dzień Liczby Pi, Konkurs 1 z 10 – z przedmiotów przyrodniczych, Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, Dzień Języka Niemieckiego, Dzień Ojczyzny Polszczyzny, Przegląd Talentów, szkolne zawody sportowe: w piłkę nożną, tenisa stołowego, unihokeja, Dzień Praw Dziecka, Mistrzostwa Szkoły w Szachach, itp.)
• udział w konkursach o szerszym zakresie (np. Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty, ogólnopolskie konkursy: Świetlik, Olimpusek, Olimpus, Kangurek, Kangur matematyczny itp., ogólnopolskie konkursy humanistyczne, językowe, turnieje szachowe, zawody sportowe),
• wieczory filmowe,
• wyjścia do filharmonii, teatru, kina, na zajęcia sportowe,
• wycieczki.


CECHY ABSOLWENTA SZKOŁY


1. Szkoła dąży do tego, aby uczeń kończący roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne:
BYŁ:
• otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,
• wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,
• odpowiednio przygotowany do obowiązku szkolnego,
• odpowiedzialny za swoje zachowanie,
• aktywny, dociekliwy i kreatywny.

ZNAŁ:
• jakiej jest narodowości, w jakim kraju mieszka,
• symbole narodowe i szanował je,
• swoje zalety i mocne strony,
• reguły obowiązujące w grupie szkolnej i starał się ich przestrzegać,
• zagrożenia współczesnego świata i potrafił im zapobiegać,
• podstawowe zwroty grzecznościowe i używał ich na co dzień,
• zasady zachowania się w miejscach publicznych, na uroczystościach, koncertach,
w kościele, podczas Eucharystii.

UMIAŁ:

• w sposób zrozumiały komunikować swoje potrzeby i decyzje,
• akceptować siebie i innych,
• komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,
• obcować ze sztuką - teatrem, muzyką, plastyką,
• dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
• być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska,
• okazywać pomoc słabszym, młodszym, niepełnosprawnym.

2. Szkoła dąży do tego, aby Absolwenta naszej szkoły, kończącego etap edukacji wczesnoszkolnej cechowało:
a) w sferze duchowej:
• bycie człowiekiem otwartym na wartości wyższe, odróżnianie dobra od zła,
• dostrzeganie piękna w słowie, muzyce, sztuce, przyrodzie,
• szacunek dla religii, kultury, tradycji,
• ciekawość świata i ludzi, posiadanie zainteresowań oraz rozwijanie własnej wyobraźni,
• bycie prawdomównym i uczciwym,
• niesienie pomocy potrzebującym.

b) w sferze intelektualnej:
• aktywne uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych,
• znajomość wartości pracy zespołowej,
• punktualne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne oraz dodatkowe,
• staranność w odrabianiu prac domowych i rzetelne wypełnianie powierzonych mu obowiązków,
• rozwijanie swoich zainteresowań,
• branie udziału w zajęciach dodatkowych, konkursach organizowanych przez szkołę i poza szkołą,
• dostrzeganie potrzeby uczenia się jako konieczności do rozwijania własnych talentów
i zainteresowań,
• pomysłowość i twórczość,
• znajomość praw i obowiązków ucznia, uczestnictwo w wydarzeniach szkolnych.
c) w sferze moralno - społecznej:
• dbanie o kulturę wypowiadania się, stosowanie zwrotów grzecznościowych w codziennych kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
• znajomość i stosowanie w praktyce zasad moralnych, wynikających z Dekalogu,
• szacunek dla pracy innych,
• respektowanie praw innych do pracy i wypoczynku,
• identyfikowanie się ze wspólnotą szkolną,
• zgodna współpraca z kolegami,
• dbałość o estetykę własną i otoczenia, w którym przebywa,
• rozumienie znaczenia prawdomówności, przeciwstawianie się kłamstwu i obmowie,
• budowanie przyjacielskich relacji i pielęgnowanie ich,
• wrażliwość na potrzeby innych i wspieranie osoby potrzebujących pomocy,
• dbałość o wspólne przybory, zabawki i pomoce dydaktyczne (szacunek dla cudzej własności),
• stosowanie się do zasad panujących w klasie i szkole,
• szacunek dla mundurka szkolnego,
• dbanie o higienę osobistą,
• umiejętność nazywania swoich uczuć i wyrażania ich we właściwy sposób,
• szacunek dla uczucia innych osób,
• umiejętność odróżnia zachowania dobrego od złego,
• bycie asertywnym w sytuacji, gdy spotyka się z propozycją złych działań,
• umiejętność i odwaga do przyznania się do błędów i ponoszenia konsekwencji swego zachowania.

d) w sferze fizycznej:
• dbałość o bezpieczeństwo własne i innych,
• szacunek i dbałość o swoje zdrowie fizyczne,
• wiedza na temat racjonalnego odżywiania i korzyści płynących z prowadzenia zdrowego stylu życia,
• umiejętność przeciwstawiania się przemocy i agresji,
• umiejętność powiadamiania dorosłych o sytuacji zagrożenia lub wypadku.

e) w sferze kulturowej i patriotycznej:
• znajomość i szacunek dla symboli narodowych i najważniejszych wydarzeń historycznych,
• gotowość do uczestnictwa w kulturze: docenianie dorobku kultury polskiej, chętne korzystanie z dóbr kultury,
• dbałość o piękno mowy ojczystej,
• poczucie dumny z tego, że jest Polakiem,
• znajomość historii swojego miasta.

3. Szkoła dąży do tego, aby Absolwenta naszej szkoły, kończącego klasę VIII, cechowały:
a) w sferze duchowej:
• znajomość zasad wiary katolickiej i stosowanie ich w życiu,
• znajomość Ewangelii i wola dalszego poznawania Biblii,
• światopogląd oparty na wartościach chrześcijańskich,
• odróżnianie dobra od zła, prawdy od manipulacji,
• dostrzeganie piękna w słowie, muzyce, sztuce, przyrodzie,
• szacunek dla religii, kultury, tradycji,
• ciekawość świata i ludzi,
• rozwijanie zainteresowań i własnego potencjału,
• bycie prawdomównym i uczciwym,
• wrażliwość na potrzeby innych i gotowość niesienia im pomocy na miarę swoich możliwości.

b) w sferze intelektualnej:
• rzetelne wykształcenie i chęć dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności,
• chęć i umiejętność samokształcenia, planowania własnego rozwoju,
• znajomość języka, historii i kultury swojego narodu,
• troska o znajomość języków obcych i umiejętność posługiwania się technologią informacyjną,
• umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
• twórcze korzystanie z nabytej wiedzy,
• samodzielność i kreatywność w podejściu do rożnych zadań życiowych.

c) w sferze moralno - społecznej:
• umiejętność rozpoznawania swoich emocji, radzenia sobie z nimi i kierowania nimi,
• szacunek dla swojej osoby i innych,
• bezinteresowność,
• wrażliwość emocjonalna,
• odpowiedzialność za siebie i innych,
• umiejętność współpracy w zespole,
• aktywność społeczna,
• rozpoznawanie zagrożeń i umiejętność przeciwstawienia się im,
• umiejętność przyjęcia sukcesu i porażki,
• umiejętność wyrażania własnego zdania i poglądów w sposób kulturalny i merytoryczny,
• dbałość o środowisko naturalne,
• znajomość swoich praw i obowiązków, przestrzeganie ich.

d) w sferze fizycznej:
• dbałość o bezpieczeństwo własne i innych,
• świadome, negatywne podejście do używek i uzależnień,
• umiejętność odpoczywania i szacunek dla czasu wolnego innych ludzi,
• chęć aktywnego spędzania wolnego czasu,
• korzystanie z wiedzy na temat racjonalnego odżywiania i korzyści płynących z prowadzenia zdrowego stylu życia,
• przeciwstawiania się przemocy i agresji,
• właściwe zachowanie w sytuacji zagrożenia lub wypadku (zadbanie o swoje bezpieczeństwo, powiadamiania dorosłych o zaistniałej sytuacji, znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy).
e) w sferze kulturowej i patriotycznej:
• uczestnictwo w rożnych formach kultury,
• umiejętność wyrażania własnych przeżyć wynikających z kontaktu ze sztuką,
• chęć poznawania ojczystego kraju i jego tradycji,
• chęć poznawania swojego regionu i jego tradycji,
• szacunek dla symboli i tradycji narodowych, stosowne zachowanie w miejscach pamięci narodowej i podczas uroczystości,
• pielęgnowanie tradycji narodowych,
• dbałość o poprawność polszczyzny i kulturę języka,
• znajomość historii i osób zasłużonych dla Polski,
• znajomość geografii i piękna polskiej przyrody,
• poczucie przynależności społecznej (do rodzin, grupy rówieśniczej, środowiska lokalnego) i dumy z bycia Polakiem.

WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA- „KU CZEMU I JAK",
CZYLI SZCZEGÓŁOWE SPOSOBY ICH REALIZACJI

W pracy wychowawczej podejmuje się budowanie „wyobraźni miłosierdzia" i bycia nie tylko „z drugimi" ale i „dla drugich".


św. Jan Paweł II

Cele szczegółowe. Uczeń

w sferze duchowej:
• jest otwarty na wartości wyższe,
• zna Ewangelię,
• zna zasady wiary katolickiej i stosuje je w życiu,
• jego światopogląd oparty jest na wartościach chrześcijańskich.

 

Sposobyrealizacji:

• codzienny apel i modlitwa przed lekcjami,
• lekcje religii,
• uczestnictwo w szkolnych Mszach św. i rekolekcjach,
• uroczystość I Komunii Świętej i Biały Tydzień trzecioklasistów,
• apele i akademie związane z przeżywaniem roku liturgicznego, świętami i uroczystościami,
• nauka pieśni religijnych,
• udział w Orszaku Trzech Króli wychowawcy, katecheta,
nauczyciel muzyki, nauczyciele
• odróżniania dobro od zła, prawdę od manipulacji,
• dostrzega piękno w słowie, muzyce, sztuce, przyrodzie.
• poranne apele o charakterze wychowawczym,
• lekcje poszczególnych przedmiotów,
• zajęcia z wychowawcą,
• szkolne wieczory filmowe,
wyjścia do filharmonii, teatru, kina, muzeów, wycieczki,
• koncerty edukacyjne na terenie szkoły,
• udział w warsztatach przyrodniczych

Osoby odpowiedzialne:

wychowawcy, nauczyciele, prowadzący zajęcia dodatkowe,
pedagog szkolny,
opiekun samorządu uczniowskiego wraz z samorządem

Uczeń:
• szanuje religię, kulturę, tradycje – swojego i innych krajów,
• jest ciekawy świata i ludzi

Sposoby realizacji:

• apele i akademie szkolne, zwłaszcza związane ze świętami i uroczystościami kościelnymi i narodowymi,
• Msze św. szkolne,
• Wigilia szkolna,
• lekcje religii, historii, j. polskiego,
• lekcje języków obcych,
• wyjścia do filharmonii, teatru, kina, muzeów, wycieczki

Osoby odpowiedzialne:

wychowawcy, nauczyciele religii, historii, j. polskiego, języków obcych, muzyki, plastyki i innych przedmiotów

Uczeń:
• posiada zainteresowania oraz rozwija wyobraźnię

Sposoby realizacji:
• lekcje wszystkich przedmiotów,
• koła zainteresowań,
• indywidualizacja nauczania,
• zajęcia z wychowawcą,
• konkursy szkolne i pozaszkolne,
• Szkolny Przegląd Talentów,
• spotkania z ciekawymi ludźmi, np. pisarzami, sportowcami,
• wycieczki

Osoby odpowiedzialne:

wychowawcy, nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz prowadzący zajęcia dodatkowe

Uczeń:
• jest prawdomówny i uczciwy

 Sposoby reaalizacji:

• przykład dorosłych
• lekcje wszystkich przedmiotów,
• rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
• wymaganie samodzielnego odrabiania prac domowych,
• zajęcia z wychowawcą

Osoby odpowiedzialne:wszyscy pracownicy szkoły

Uczeń:
• niesie pomoc potrzebującym

Sposoby realizacji:

• zajęcia z wychowawcą,
• zachęcanie do pomocy koleżeńskiej, np. odrabianie prac domowych podczas lektorium,
• włączanie się w akcje charytatywne o różnym zasięgu, w tym: szkolne kiermasze świąteczne, (np. pomoc Kościołowi prześladowanemu),
• wspieranie działań samorządu uczniowskiego (np. zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku)

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele plastyki i techniki, opiekun samorządu uczniowskiego


w sferze intelektualnej uczeń:
• aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych,
• zna wartości pracy zespołowej i potrafi współpracować,
• zna swoje talenty i możliwości,
• starannie odrabia prace domowe i rzetelnie wypełniania powierzone mu obowiązki,
• dostrzega potrzebę uczenia się jako konieczności do rozwijania własnych talentów i zainteresowań,
• jest pomysłowy i twórczy

Sposoby realizacji:

• wykorzystywanie metod aktywizujących (w tym: projektu),
• indywidualizacja nauczania,
• zajęcia z wychowawcą/pedagogiem na temat sposobów uczenia się, samodyscypliny i samokształcenia, radzenia sobie ze stresem, odkrywania swoich mocnych stron, talentów i możliwości ich rozwijania,
• systematyczne sprawdzanie zadanych prac domowych,
• dodatkowe prace domowe,
• zachęta do udziału w konkursach

Osoby odpowiedzialne:
wychowawcy, pedagog szkolny, nauczyciele wszystkich przedmiotów

Uczeń:
• zna język, historię i kulturę swojego narodu

Sposoby realizacji:

• lekcje wszystkich przedmiotów, zwłaszcza j. polskiego i historii, apele i akademie związane ze świętami narodowymi i rocznicami ważnych wydarzeń, np. powstań,
• zajęcia z wychowawcą,
• Dzień Ojczyzny Polszczyzny,
• wyjścia do instytucji kulturalnych,
• wycieczki

Osoby odpowiedzialne:

wychowawcy, nauczyciele (zwłaszcza humaniści)

Uczeń:
• bierze udział w zajęciach dodatkowych, konkursach organizowanych przez szkołę i poza szkołą

Sposoby realizacji:

• koła zainteresowań,
• koła przedmiotowe,
• konkursy szkolne (naukowe, plastyczne, recytatorskie, sportowe) i zewnętrzne o różnym zasięgu i charakterze nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe i koła przedmiotowe,

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele wszystkich przedmiotów

Uczeń:
• troszczy się o znajomość języków obcych i umiejętność posługiwania się technologią informacyjną

Sposoby realizacji:

• lekcje języków obcych oraz informatyki,
• zajęcia dodatkowe z tych przedmiotów,
• konkursy szkolne i zewnętrzne,
• wydarzenia szkolne, np. Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, Dzień Języka Niemieckiego, itp.
• zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z internetu, na temat praw autorskich,
• wykorzystywanie pomocy multimedialnych na zajęciach.

Osoby odpowiedzialne:
nauczyciele języków obcych, informatyki i innych przedmiotów

Uczeń:
• uczestniczy w wydarzeniach szkolnych

Sposoby realizacji:

• apele i akademie szkolne,
• szkolne Msze św. i rekolekcje,
• organizacja konkursów
• wydarzenia szkolne o charakterze stałym lub okazjonalnym,
• wyjścia i wycieczki

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele

Uczeń:
• zna swoje prawa i obowiązki

Sposoby realizacji:

• zajęcia z wychowawcą (omawianie statutu, regulaminu uczniowskiego, wewnątrzszkolnych zasad oceniania; tworzenie kontraktu klasowego, omawianie wyników nauczania i zachowania po każdym okresie nauki; diagnozowanie i rozwiązywanie na bieżąco problemów wychowawczych oraz związanych ze zdobywaniem wiedzy);
• lekcje organizacyjne z każdego przedmiotu – przedstawienie przez nauczyciela wymagań edukacyjnych i konsekwentne przestrzeganie ich,
• ustawiczne i cierpliwe przypominanie praw i obowiązków uczniowskich, konsekwentne ich przestrzeganie,
• zredagowanie regulaminów świetlicy, poszczególnych pracowni i sali gimnastycznej

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele, prowadzący zajęcia dodatkowe

w sferze moralno - społecznej uczeń:
• dba o kulturę wypowiadania się, stosowanie zwrotów grzecznościowych w codziennych kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi,
• zna i stosuje w praktyce zasady moralne, wynikające z Dekalogu,
• szanuje pracę innych,
• docenia wartość odpoczynku i respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku • przykład dorosłych,
• ustawiczne i cierpliwe przypominanie o kulturze wypowiadania się i stosowaniu zwrotów grzecznościowych, o szacunku dla każdej pracy,

Sposoby realizacji:
• zajęcia z wychowawcą (na temat wartości moralnych i ich znaczenia; o potrzebie i sposobach odpoczynku),
• lekcje języka polskiego na temat kultury słowa

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły

Uczeń:

• identyfikuje się ze wspólnotą szkolną poprzez:
- znajomość swoich praw i obowiązków oraz przestrzeganie ich,
- noszenie mundurka i szacunek dla tego symbolu,
- zgodną współpracę z innymi uczniami i budowanie przyjacielskich relacji,
- uczenie się umiejętności przyjęcia sukcesu i porażki,
- dbanie o estetykę własną i otoczenia,
- odpowiedzialność za siebie i innych
- przeciwstawianie się kłamstwu i obmowie,
- wrażliwości na potrzeby innych i wspieranie osób potrzebujących pomocy,
- dbanie o wspólne przybory i pomoce dydaktyczne,
- odwagę przyznania się do błędów i ponoszenia konsekwencji swego zachowania
- aktywność społeczną

Sposoby realizacji:
• zajęcia z wychowawcą oraz pedagogiem na temat zasad panujących w szkole,
• ciągłe i cierpliwe przypominanie i konsekwentne przestrzeganie tych zasad przez całą społeczność szkolną,
• zwracanie uwagi na strój szkolny,
• jasne zasady oceny zachowania,
• nagradzanie wzorowych postaw,
karanie w sposób adekwatny do czynu,
• zachęcanie uczniów do udziału w wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych,
• wdrażanie uczniów do pełnienia odpowiedzialnych funkcji: w samorządzie klasowym/uczniowskim, włączanie ich do organizacji wydarzeń szkolnych, do wykonywania gazetek klasowych, dekoracji,
• kształcenie umiejętności pracy w grupach,
• gry zespołowe,
• zachęcanie do pomocy koleżeńskiej,
• wspólne posiłki,
• uroczyste Pasowanie na Ucznia,
• uczestnictwo w wydarzeniach szkolnych o charakterze stałym i okazjonalnym,
• reprezentowanie szkoły w spotkaniach, konkursach, zawodach itp. 

Osoby odpowiedzialne:wychowawcy, pedagog, nauczyciele,
wszyscy pracownicy szkoły

Uczeń:

• dba o higienę osobistą,
• uczy się radzenia sobie z emocjami

Sposoby realizacji:

• pogadanki na temat higieny,
• w starszych klasach również na temat zmian zachodzących w organizmie związanych z dojrzewaniem

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciel biologii, pielęgniarka

Uczeń:
• uczy się umiejętnego nazywania swoich uczuć i poglądów i wyrażania ich we właściwy sposób,
• szanuje uczucia i zdanie innych osób

Sposoby realizacji:

• dyskusje prowadzone na lekcjach,
• nauka konstruowania wypowiedzi merytorycznych i kulturalnych,
• wprowadzanie elementów retoryki

Osoby odpowiedzialne: nauczyciele wszystkich przedmiotów,

Uczeń:
• jest asertywny w sytuacji, gdy spotyka się z propozycją złych działań

Sposoby realizacji:
• zajęcia z wychowawcą/pedagogiem lub/i organizowane przez szkołę warsztaty na temat profilaktyki uzależnień, na temat bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

Osobyodpowiedzialne: wychowawcy, pedagog, informatycy,
zaproszeni specjaliści

Uczeń:
• dba o środowisko naturalne

Sposoby reaalizacji:

• przykład dorosłych,
• lekcje przyrody,
• podejmowanie tematów związanych z ochroną środowiska podczas wszystkich zajęć,
• udział w akcjach takich jak np. Sprzątanie Świata, Światowy Dzień Ziemi, Światowy Dzień Zwierząt
• segregacja śmieci na terenie szkoły,
• wyjście na warsztaty dot. ochrony środowiska organizowane przez Politechnikę Częstochowską,
• lekcje w terenie,
• wycieczki (np. do Złotego Potoku, w Bieszczady),
• wzbogacenie księgozbioru o pozycje dotyczące ekologii,
• konkurs Świetlik

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, wszyscy pracownicy szkoły (zwłaszcza nauczyciele przedmiotów przyrodniczych)

w sferze fizycznej uczeń:
• dba o bezpieczeństwo własne i innych,
szanuje i dba o swoje zdrowie fizyczne,
• posiada wiedzę na temat racjonalnego odżywiania i korzyści płynących z prowadzenia zdrowego stylu życia,
• potrafi przeciwstawić się przemocy i agresji,
• świadomie, negatywnie podchodzi do używek i uzależnień,
• potrafi aktywnie wypoczywać,
• wie, jak właściwie zachować się w sytuacji zagrożenia lub wypadku

Sposoby realizacji:

• bezpieczeństwo podczas przerw, lekcji, wyjść i wycieczek,
• warsztaty i lekcje na temat zdrowego odżywiania się,
• warsztaty udzielania pierwszej pomocy,
• zajęcia z wychowawcą,
• zajęcia na temat profilaktyki uzależnień,
• lekcje wychowania fizycznego
• szkolne i pozaszkolne turnieje sportowe,
• wyjścia na zajęcia sportowe i rekreacyjne,
• możliwość korzystania z sali gimnastycznej i sprzętu sportowego podczas przerw ,
• dbanie o sprzęt sportowy,
• dostęp do wody mineralnej na terenie szkoły

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele, zwłaszcza nauczyciele wychowania fizycznego, zaproszeni goście, specjaliści (np. instruktorzy PCK)


w sferze kulturowej i patriotycznej uczeń:

• zna i szanuje symbole narodowe,
• wykazuje się wiedzą na temat najważniejszych wydarzeń historycznych
• uczestniczy w rożnych formach kultury,
doceniania dorobek kultury polskiej,
• potrafi wyrazić własne przeżycia wynikające z kontaktu ze sztuką
• dba o piękno mowy ojczystej, o poprawność i kulturę języka,
• jest dumny z bycia Polakiem,
• zna historię swojego miasta,
• wyraża chęć poznawania swojego kraju/regionu i jego tradycji,
• stosownie zachowuje się w miejscach pamięci narodowej i podczas uroczystości państwowych,
• jest przygotowany do pielęgnowania tradycji narodowych,
• zna sylwetki osób zasłużonych dla Polski,
• wykazuje się znajomością geografii ojczyzny, piękna polskiej przyrody,
• ma poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, środowiska
lokalnego)

Sposoby realizacji:

• zajęcia z wychowawcą na temat patriotyzmu, historii miasta, tradycji regionu,
• lekcje języka polskiego, historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, plastyki a także pozostałych przedmiotów,
• nauka tańców narodowych i pieśni patriotycznych,
• apele i akademie dotyczące ważnych wydarzeń historycznych (np. Wieczornica Niepodległościowa, akademia z okazji rocznicy powstania listopadowego, uchwalenia Konstytucji 3 Maja itp.),
• Dzień Ojczyzny Polszczyzny,
• Dzień Rodziny,
• udział w konkursach historycznych i polonistycznych,
• uczenie prawidłowej postawy podczas śpiewania hymnu państwowego i szkolnego, zachowania w miejscach pamięci narodowej, reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym,
• rozbudzanie zainteresowania językiem, historią, geografią i kulturą przez filmy, lektury, czasopisma, wystawy, wyjścia i wycieczki

Osoby odpowiedzialne: wychowawcy, nauczyciele

ZAŁOŻENIA EWALUACYJNE

Program wychowawczo-profilaktyczny podlegać będzie ewaluacji pod koniec roku szkolnego. Należy wtedy ocenić: sytuację wychowawczą w szkole oraz skuteczność podejmowanych działań profilaktycznych. Dane do ewaluacji są zbierane systematycznie za pomocą następujących technik:
• obserwacja (wychowawcy klasy, dyrektora szkoły, nauczycieli),
• ankiety dla uczniów,
• ankiety dla rodziców,
• rozmowy z uczniami,
• rozmowy z rodzicami,
• analiza dokumentów,
• analiza ocen zachowania uczniów.

Statut KSP w Częstochowie

Opublikowano w Statyczne

STATUT
KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
w Częstochowie

Podstawa prawna:
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz. 59),
· Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ
PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
- na okoliczność zmiany ustroju szkolnego od 1 września 2017 roku w zakresie szkoły podstawowej.

Rozdział 1
Przepisy definiujące

§ 1
Ilekroć w statucie jest mowa o:
1. szkole – należy przez to rozumieć: Katolicka Szkoła Podstawowa;
2. nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;
3. rodzicach - rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
4. uczniach - rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny w szkole;
5. wychowawcach - rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy;
6. Radzie pedagogicznej - rozumie się przez to radę pedagogiczną szkoły;
7. Dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej;
8. Samorządzie uczniowskim - rozumie się przez to samorząd uczniowski szkoły;
9. Osobie prowadzącej - rozumie się Archidiecezję Częstochowską.

Rozdział 2
Postanowienia ogólne

§ 2
1. Pełna nazwa szkoły brzmi: Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie.
2. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.
Na pieczęciach może być używany skrót nazwy w brzmieniu: Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie.
3. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Górnej 12 w Częstochowie.
4. Osobą prowadzącą jest Archidiecezja Częstochowska.
5. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Katowicach.
6. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Szkoła jest niepubliczną, ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe.
8. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych, na zasadach i warunkach określonych w ustawie - Prawo oświatowe.

§ 3
Szkoła spełnia warunki przewidziane w ustawie Prawo oświatowe dla szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej:
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej;
2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły podstawowej;
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o systemie oświaty;
4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
5) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania dla publicznych szkół podstawowych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

Rozdział 3
Cele i zadania szkoły

§ 4
1. Całokształt działalności szkoły opiera się na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki.
2. Zasada zapisana w ust. 1 dotyczy koncepcji pracy szkoły, a w szczególności:
1) celów i zadań statutowych,
2) programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
3) programów nauczania.
Zasada zapisana w ust. 1 stanowi kryterium realizacji zadań statutowych szkoły przez dyrektora oraz nauczycieli i jest uwzględniana w realizacji rozwoju zawodowego nauczycieli.
3. Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o godności osoby.
4. W realizacji swych zadań szkoła kieruje się słowami Karola Wojtyły: „Na szkołę patrzymy jak na poszerzony dom rodzinny, w którym treści ważne dla całego narodu są stale gruntowane w coraz to nowych pokoleniach".

§ 5
Szkoła realizuje cele i zadania określone dla ośmioletniej szkoły podstawowej w przepisach prawa oświatowego, zgodnie ze swym charakterem określonym w statucie.

§ 6
Nauka religii katolickiej i katecheza stanowi podstawę działania szkoły i jest obowiązkowa w ramach planu zajęć.

§ 7
Szkoła realizuje następujące cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze:
1) umożliwia nabycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej;
2) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb, uwzględniając możliwości szkoły;
3) dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie;
4) wspiera rodziców w wychowaniu dzieci;
5) umożliwia uczniom formację religijno-moralną zgodną z nauczaniem Kościoła katolickiego; wyznawane wartości chrześcijańskie są podstawowym wyznacznikiem wychowania i płaszczyzną odniesienia w stosunkach miedzy uczniami, nauczycielami, rodzicami i pracownikami szkoły;
6) wychowuje uczniów w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, przy zachowaniu szacunku dla innych kultur; poczucie tożsamości narodowej i patriotyzmu jest rozumiane jako identyfikowanie się z chrześcijańskimi i humanistycznymi korzeniami narodu i jego tradycjami;
7) uczy rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków;
8) dąży do uzyskania wysokiego poziomu kształcenia, pomaga w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do znaczącego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym;
9) uczniom potrzebującym pomocy umożliwia uzyskanie jej według możliwości szkoły, a uczniom szczególnie uzdolnionym umożliwia realizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

§ 8
Dyrektor odpowiada za ustalenie programu wychowawczo-profilaktycznego, który obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów i realizowane przez nauczycieli oraz działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, dostosowywane do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska szkoły.

§ 9
Jeżeli do szkoły zostaje przyjęte dziecko, u którego rozpoznano potrzebę dodatkowego wspierania jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, szkoła organizuje na miarę możliwości i udziela uczniowi, jego rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach ustalonych przez dyrektora.
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne.

§ 10
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości ucznia, wynikających z jego konkretnych uwarunkowań.
2. Pomoc udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz na rozwijaniu umiejętności wychowawczych, tak aby oddziaływanie rodziców i nauczycieli było spójne i wspierające ucznia.
3. Wszyscy nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć w udzielaniu pomocy uczniom, u których rozpoznano taką potrzebę.
Za stronę organizacyjną pomocy konkretnym osobom odpowiadają wychowawcy klas pod kierunkiem dyrektora lub osoby przez niego wyznaczonej.
4. Udzielanie pomocy uczniom powinno być przedmiotem współdziałania wychowawców i rodziców oraz troski wszystkich nauczycieli pod kierunkiem dyrektora o atmosferę wspólnoty wspierającej poszczególne osoby zwłaszcza potrzebujące pomocy.
5. Szkoła może organizować niezbędne formy pomocy, dostosowywane do aktualnych potrzeb.

§ 11
1. W szkole mogą być podejmowane starania mające na celu udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Rozpoznawanie potrzeb ucznia w tym zakresie jest obowiązkiem w szczególności wychowawcy klasowego.
2. Szkoła może udzielać pomocy według własnych możliwości, może organizować pomoc we współpracy z właściwą administracją samorządową oraz strukturami i osobami angażującymi się w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego.
3. W pracy wychowawczej podejmuje się budowanie „wyobraźni miłosierdzia" i bycia nie tylko „z drugimi" ale i „dla drugich" (św. Jan Paweł II).

§ 12
1. W procesie realizacji zadań edukacyjnych, szkoła wspiera wszechstronny rozwój ucznia przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia i nauczyciela, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Szkoła może korzystać z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z poradni specjalistycznych, z placówki doskonalenia nauczycieli, współpracuje ze strukturami szkolnictwa katolickiego.

Rozdział 4
Organa szkoły i ich kompetencje

§ 13
Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców, jeżeli została powołana,
4) samorząd uczniowski.

§ 14
1. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje organ prowadząca, przy zachowaniu odpowiednio odrębnych przepisów.
2. Podczas nieobecności w szkole dyrektora zastępuje go jego zastępca; jeżeli w szkole nie utworzono stanowiska wicedyrektora, zastępstwo pełni nauczyciel wyznaczony przez osobę prowadzącą.

§ 15
Dyrektor szkoły współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z osobą prowadzącą szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, radą pedagogiczną, radą rodziców jeśli taka została powołana, samorządem uczniowskim oraz z organami samorządu terytorialnego.

§ 16
1. Dyrektor dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników zgodnie z Regulaminem pracy i Regulaminem wynagradzania szkoły.
Jeżeli szkoła nie ma obowiązku posiadać tych regulaminów, dyrektor ustala z osobą prowadzącą zasady i warunki zatrudniania, które nie mogą być sprzeczne z obowiązującym prawem.
2. W zatrudnianiu nauczycieli, wychowawców, także innych pracowników dyrektor zobowiązany jest dobierać osoby, które będą mogły utożsamiać się z misją wychowawczą szkoły przez przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne i wychowawcze zgodnie z etosem szkoły określonym w statucie (zob. art. 183b § 4 KP).

§ 17
1. Dyrektor kieruje działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań statutowych oraz za rozwój i podnoszenie poziomu pracy szkoły jako katolickiej instytucji oświatowo-wychowawczej.
2. Dyrektor szkoły w szczególności:
1) odpowiada za przestrzeganie art. 14 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe;
2) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
4) jest odpowiedzialny za całokształt pracy dydaktycznej, wychowawczo-opiekuńczej i administracyjnej oraz za dobra atmosferę w szkole;
5) jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
6) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
7) opracowuje plan pracy szkoły i arkusz organizacyjny;
8) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania;
9) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyraża zgodę na realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą;
10) odpowiada za przeprowadzenie procedury awansu zawodowego nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli;
11) dba o doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
12) nadzoruje prawidłowość realizacji opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole;
13) w sprawach wymaganych odpowiednimi przepisami zwraca się do rady rodziców (jeżeli została powołana) o przedstawienie opinii w formie pisemnej;
14) opracowuje arkusz organizacji szkoły, plan pracy szkoły oraz tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
15) sprawuje opiekę nad uczniami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju intelektualnego, psychofizycznego i duchowego, w szczególności:
a) sprawuje nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego,
b) podejmuje decyzje w sprawie przenoszenia uczniów do równoległych klas i może wystąpić z wnioskiem do Kuratora Oświaty w Katowicach o przeniesienie ucznia do innej szkoły, działając zgodnie z obowiązującym prawem i statutem,
c) zwalnia uczniów z realizacji niektórych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) powołuje komisje egzaminacyjne i wyznacza terminy egzaminów;
16) odpowiada za dokumentację szkoły;
17) wnioskuje o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień oraz premii uznaniowej;
18) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
19) jest pracodawcą dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników.

§ 18
1. Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za realizację w szkole procesu wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży według zasad obowiązujących szkołę katolicką – określonych w statucie i przyjętej koncepcji człowieka jako osoby.
Odpowiedzialność w tym zakresie dotyczy w szczególności: dopuszczania w szkole programów nauczania i wyboru podręczników oraz ustalania programu wychowawczo-profilaktycznego.
Programy te muszą uwzględniać koncepcję wychowania człowieka jako osoby, przynajmniej respektować zasady wiary i moralności katolickiej oraz uwzględniać poszanowanie dla wartości kultury, tradycji i Ojczyzny.
Jeżeli programy nauczania wymienionych wartości nie zawierają, mają być uzupełnione przez nauczycieli w trybie art. 22a ust. 4 ustawy o systemie oświaty przez dopisanie w programie niezbędnych treści w celu ich nauczania.
2. Odpowiedzialność zapisana w ust. 1 zakłada prawo i obowiązek właściwego planowania i realizowania zatrudniania i doskonalenia nauczycieli, zarówno w zakresie doktrynalnym jak również w zakresie doboru form i metod wychowania i kształcenia.
3. Szczególnym obowiązkiem dyrektora jest odpowiedzialne prowadzenie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli, aby szkoła zapewniała:
1) wysoki poziom wychowania, nauczania i opieki,
2) właściwy poziom relacji osób, wspierający nauczycieli i budujący wspólnotę oddaną misji szkoły.

§ 19
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor, nauczyciele oraz inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.
3. Radzie pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje dyrektor szkoły.
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być również organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, osoby prowadzącej szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
5. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
6. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

§ 20

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, z zastrzeżeniem przepisów ustawy - Prawo oświatowe;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
3) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) projekt decyzji o przeniesieniu ucznia do równoległej klasy.
3. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia osobę prowadzącą szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 21
1. Rada pedagogiczna uchwala zmiany do statutu szkoły po uzyskaniu akceptacji osoby prowadzącej.
2. Rada pedagogiczna uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
3. Rada pedagogiczna zatwierdza i uzupełnia uchwałą „Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego".

§ 22
1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności zgodny ze statutem szkoły. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 23
Samorząd uczniowski
1. W szkole działa samorząd uczniowski.
2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
5. Samorząd przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 24
1. Organy szkoły ściśle ze sobą współpracują, ustalając szczegółowe regulaminy swojej działalności zgodne ze statutem.
2. Wszelka inna działalność na terenie szkoły, która nie wynika ze statutu szkoły, wymaga zgody dyrektora szkoły na jej prowadzenie.

§ 25
1. Sprawy sporne dotyczące organów szkoły rozstrzyga się w trakcie rozmowy zainteresowanej strony z dyrektorem szkoły.
2. Rozstrzyganie konfliktów i sporów w szkole odbywa się następująco:
1) sytuacje konfliktowe pomiędzy organami reprezentującymi nauczycieli, rodziców i uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.
Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego.
1) sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami w klasie, uczniami różnych klas oraz między uczniem i nauczycielem rozstrzygają wychowawcy klas według procedury zapisanej w § 27.
Stronom przysługuje możliwość odwołania się do dyrektora szkoły.
2) sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a także pomiędzy nauczycielem (wychowawcą), a rodzicami uczniów rozstrzyga dyrektor szkoły.
Stronom przysługuje możliwość odwołania się do osoby prowadzącej szkołę lub organu nadzoru pedagogicznego.
3) Sytuacje konfliktowe pomiędzy uczniami lub ich rodzicami, a szkołą oraz konflikty między nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a dyrektorem rozwiązuje osoba prowadząca szkołę, lub organ nadzoru pedagogicznego.
4) Sprawy, których załatwienie wymaga współdziałania dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 26
1. W sytuacjach kryzysowych, nauczyciele i rodzice mają obowiązek postępowania zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole.
2. Nauczyciel:
1) rozpoznaje problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi: uczniem i/lub rodzicami;
2) w sytuacji tego wymagającej przekazuje problem wychowawcy;
3) w razie potrzeby, wychowawca informuje o problemie rodziców;
4) gdy waga problemu lub przepisy szczegółowe tego wymagają, przekazywany jest on dyrektorowi szkoły.
3. Rodzice rozpoznają problem z nauczycielem lub/i wychowawcą, którzy prowadzą rozwiązanie problemu zgodnie z dalszą procedurą.
4. W przypadku sytuacji konfliktowej, stronom przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły, a następnie do osoby prowadzącej.
5. Dyrektor szkoły przyjmuje skargi przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania.
6. Dyrektor szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.

§ 27
1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje młodzieżowe, w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności stowarzyszenia lub organizacji na terenie szkoły wyraża dyrektor działając w porozumieniu z osobą prowadzącą, określając jednocześnie warunki tej działalności.

Rozdział 5
Organizacja szkoły

§ 28
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział klasowy. W jego skład może wchodzić również powołany oddział przedszkolny, tzw. „zerówka".
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zgodnie z art. 109 ustawy – Prawo oświatowe.
3. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w grupach oraz zespołach międzyoddziałowych.
4. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.
5. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
6. Zajęcia edukacyjne mogą też być organizowane według innych zasad, w szczególności mogą odbywać się poza szkołą. Zasady wyjść i wycieczek określają regulaminy.
7. W szkole mogą być organizowane nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora, działającego w porozumieniu z osobą prowadzącą, stosownie do posiadanych środków i możliwości finansowych szkoły.

§ 29
W ciągu roku szkolnego w szkole organizowane są różne formy wychowania i formacji, w tym rekolekcje. Szkoła korzysta z propozycji Archidiecezji Częstochowskiej.
Raz w miesiącu – dla uczniów i nauczycieli szkoła organizuje wspólną Mszę św.

§ 30
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w każdym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.
2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
3. Szkoła stosuje terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określone przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego obowiązującymi w szkołach publicznych.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, może ustalić inne dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z tym, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 175 dni (35 tygodni).
5. W dniach, o których mowa w ust. 4, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.
6. Szkoła prowadzi dokumentację prowadzonych zajęć edukacyjnych.

§ 31
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole organizowane są zajęcia świetlicowe – w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.
2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.
3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka określa regulamin świetlicy.

§ 32
1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do odpoczynku, działalności kreatywnej oraz zaspokojenia potrzeb – bezpieczeństwa, sukcesu, uznania, kontaktów społecznych w aspekcie wychowania.
2. Do głównych zadań świetlicy należy:
1) organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;
2) tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;
3) tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych);
4) rozwijanie samodzielności;
5) pobudzanie ciekawości poznawczej;
6) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji o niezaspokojonych potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań);
7) pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.
3. Świetlica, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów i życzeniom rodziców, organizuje różne formy pracy w postaci kół zainteresowań.
4. Nauczyciel pracujący w świetlicy przygotowuje na każdy dzień tygodnia co najmniej jedno zajęcie programowe i przeprowadza je w czasie dogodnym dla ucznia. Zajęcia programowe trwają czasowo w zależności od treści, zainteresowania i aktywności ucznia.

§ 33
W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka.

§ 34
1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
2) biblioteki,
3) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
4) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
5) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.
2. Zasady korzystania z wymienionych pomieszczeń i urządzeń określają odrębne regulaminy.

§ 35
1. Biblioteka szkolna służy wypełnianiu zadań edukacyjnych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem:
1) realizacji potrzeb czytelniczych i rozwijaniu zainteresowań uczniów,
2) doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli,
3) udostępnianiu książek i innych źródeł informacji,
4) tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
5) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
6) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
2. Szczegółową organizację pracy biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.
3. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel-bibliotekarz.
Nauczyciel-bibliotekarz w szczególności:
1) gromadzi i opracowuje zbiory,
2) udostępnia zbiory uczniom i nauczycielom,
3) prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej,
4) organizuje konkursy, wystawy oraz inne imprezy służące promocji czytelnictwa wśród uczniów,
5) tworzy i upowszechnia wśród uczniów, rodziców i nauczycieli materiały informacyjne promujące czytelnictwo i kulturę,
6) współpracuje z bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.

Rozdział 6
Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły

§ 36
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 37

1. Nauczyciel szkoły w szczególności:
1) realizuje podstawowe jej zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie z charakterem szkoły określonym w statucie,
2) wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju.
2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowanie godności ucznia oraz dawanie dobrego przykładu życia w szkole i poza nią.
3. Wypełniając zadania statutowe szkoły nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za:
1) prawidłowe prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod pracy;
2) włączenie się w proces edukacyjny szkoły zgodnie z jej charakterem,
3) jakość i wyniki pracy dydaktycznej i wychowawczej,
4) uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,
5) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć prowadzonych w szkole i poza nią, podczas pełnionych dyżurów;

6) dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;
7) właściwy wybór programu nauczania;
8) ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów;
9) doskonalenie zawodowe i formację religijną;
10) powierzone jego opiece mienie szkoły.

§ 38
Dyrektor może powoływać zespoły nauczycieli: wychowawcze, problemowo-zadaniowe, przedmiotowe i inne. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu (por. art. 111 pkt 5 ustawy - Prawo oświatowe).

§ 39
1. Dyrektor szkoły powierza opiekę nad uczniami w poszczególnych oddziałach wychowawcom klas.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
1) tworzenie atmosfery wychowawczego zaufania wśród wychowanków;
2) otaczanie indywidualną opieką i wspieranie w trudnościach każdego wychowanka;
3) ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła;
4) organizowanie życia wspólnotowego powierzonego oddziału;
5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;
6) utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach uczniów, włączanie ich w życie szkoły i realizację programu wychowawczego.
4. Wychowawca ustala spójne z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
5. W trudnych sytuacjach opiekuńczo-wychowawczych wychowawca może korzystać z pomocy specjalistów, zachowując odrębne przepisy prawa i statutu szkoły, działając w porozumieniu z dyrektorem.

§ 40
1. Praca nauczyciela podlega ocenie, zgodnie z odrębnymi przepisami prawa i statutu.
2. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela opracowuje dyrektor na podstawie przepisów prawa oświatowego oraz statutu szkoły. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania z kryteriami oceny wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole.

§ 41
Szkoła zatrudnia pedagoga, którego zadaniem jest w szczególności:
1) wspomaganie wychowania w rodzinie i szkole w duchu ewangelicznych i chrześcijańskich wartości;
2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
3) określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb, udzielanie pomocy pedagogiczno-terapeutycznej;
4) organizowanie i prowadzenie niezbędnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
5) podejmowanie wśród uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań wychowawczo-profilaktycznych wynikających z programu obowiązującego w szkole;
6) wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego;
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

§ 42
1. Pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi razem z nauczycielami i uczniami tworzą wspólnotę szkolną.
2. Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

§ 43
1. Nauczyciele i wychowawcy oraz inni pracownicy szkoły powinni dążyć do utożsamiania się z misją szkoły przez swoją pracę i przykład życia w szkole i poza nią oraz realizować zadania edukacyjne zgodnie z etosem szkoły katolickiej.
2. Kryterium zapisane w ust. 1 obowiązuje w szkole także przy ocenianiu pracy nauczyciela.
3. Do pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole mają zastosowanie przepisy ustawy Karta Nauczyciela w zakresie określonym w tej ustawie.

Rozdział 7
Uczniowie

§ 44
Uczniowie mają prawo do:
1) dobrze zorganizowanego procesu nauczania, wychowania i opieki;
2) życzliwego i podmiotowego ich traktowania;
3) znajomości programu edukacyjnego, wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
4) sprawiedliwej i jawnej oceny ich pracy, osiągnięć edukacyjnych i zachowania;
5) zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;
6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7) otrzymania pomocy w przypadku trudności;
8) wpływania na życie szkoły przez działalność w samorządzie uczniowskim;
9) wyrażania swoich myśli i poglądów w sposób kulturalny i z szacunkiem wobec innych;
10) korzystania z innych praw, w szczególności zapisanych w Konwencji o Prawach Dziecka, z uwzględnieniem przepisów prawa polskiego dotyczących szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostką samorządu terytorialnego.

§ 45

Uczniowie mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu szkoły;
2) włączania się w życie szkoły, w tym w jej życie religijne;
3) systematycznego i aktywnego udziału w procesie edukacyjnym, uczestniczenia w lekcjach i innych zajęciach szkolnych;
4) kulturalnie i z szacunkiem, zachowywać się wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz uczniów – koleżanek i kolegów, opiekować się i pomagać najmłodszym;
5) godnego reprezentowania szkoły;
6) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
7) noszenia na terenie szkoły stroju określonego przez szkołę.

§ 46
Ustalony w szkole strój, codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy.
W szczególności:
1) pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku i skromności;
2) jednoczy wspólnotę uczniów;
3) uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych;
4) strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji.

§ 47
1. Ucznia obowiązuje absolutny zakaz:
1) picia alkoholu, palenia papierosów i zażywania środków odurzających w szkole i poza nią;
2) przynoszenia do szkoły przedmiotów, materiałów i substancji, które nie są związane z procesem nauczania i wychowania, i które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub obyczajności;
3) noszenia symboli i głoszenia haseł, przynależności lub identyfikowania się z grupami, których ideologia jest sprzeczna z nauką Kościoła katolickiego;
4) stosowania jakiejkolwiek formy przemocy;
5) przynoszenia do szkoły gier i urządzeń elektronicznych;
6) nagrywania głosu i obrazu osób trzecich;
7) farbowania włosów i stosowania makijażu, malowania paznokci;
8) opuszczania budynku szkolnego w czasie zajęć.
2. Uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego jedynie za zgodą i w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, dyżurującego lub nauczyciela świetlicy.

§ 48
Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas pobytu ucznia na terenie szkoły w trakcie zajęć lekcyjnych, przerw międzylekcyjnych, zajęć/uroczystości pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez szkołę. Polegają one na:
1) zapewnieniu uczniom warunków do nauki zgodnie z przepisami BHP;
2) zapewnieniu uczniom opieki nauczycieli podczas całego pobytu w szkole;
3) zapewnieniu uczniom opieki podczas trwania imprez szkolnych i wycieczek;
4) udzielaniu uczniom w razie potrzeby pomocy medycznej, z zastrzeżeniem odrębnych przepisów;
5) okresowym przeprowadzaniu próbnych alarmów ewakuacyjnych;
6) uświadomieniu uczniom zagrożeń i podawaniu sposobów przeciwdziałania im;
7) realizowaniu, zgodnie z przyjętymi w planie wychowawczym szkoły, zajęć przeciwdziałających przemocy fizycznej i psychicznej:
a) propagowaniu takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej;
b) promowaniu zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków;
c) uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji, korzystania z internetu;
d) uczeniu konstruktywnego prowadzenia rozmów;
8) ograniczeniu wstępu na teren budynku szkoły osobom postronnym;
9) wyznaczeniu i oznakowaniu w budynku szkolnym dróg ewakuacyjnych;
10) zapewnieniu uczniom opieki pielęgniarki szkolnej;
11) bieżącej analizie przyczyn wypadków uczniowskich i podejmowaniu działań profilaktycznych.

§ 49

System nagród i kar stosowanych w szkole zawsze ma znaczenie wychowawcze i wspierające rozwój osoby; także ma wymiar wspierający innych uczniów.
1. Uczeń może być nagrodzony za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie;
2) wyróżniającą postawę moralną i społeczną będącymi wzorem dla innych;
3) rzetelną naukę i pracę społeczną;
4) dzielność i odwagę;
5) 100% frekwencję.
2. Rodzaje nagród:
1) pochwała wychowawcy wobec klasy;
2) pochwała dyrektora wobec szkoły;
3) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców;
4) nagrody książkowe z okazji zakończenia pracy w samorządzie uczniowskim i zakończenia roku szkolnego;
5) nagrody rzeczowe.
3. Nagrodę, o której mowa w ust. 2 pkt 1 przyznaje wychowawca klasowy; w przypadku pozostałych – dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną.
4. Szczególnie wyróżniający się uczniowie mogą otrzymać nagrody dyrektora szkoły za osiągnięcia w nauce mające charakter samodzielnej pracy wykraczającej poza obowiązujący program nauczania.
5. Karze podlega naganne postępowanie ucznia w szkole oraz poza nią w przypadku, gdy szkoła została poinformowana o niewłaściwym zachowaniu ucznia.
6. Kary uczniowie otrzymują za:
1) naruszanie dobra wspólnego i godności ludzkiej;
2) notoryczne, systematyczne zaniedbywanie się w nauce;
3) naruszanie nietykalności cielesnej;
4) brutalność, wulgarność, chuligaństwo w stosunku do nauczycieli, kolegów, innych pracowników oraz osób poza szkołą;
5) rozpowszechnianie patologii społecznej (papierosy, alkohol, narkotyki, pornografia, wagary);
6) udowodnioną kradzież.
7. Wymierzenie kary winno być poprzedzone wyjaśnieniem powstałej sytuacji, ustaleniem winnych i poszkodowanych oraz każdorazowo przeprowadzeniem rozmowy pouczająco-dyscyplinującej.
8. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
9. System kar obejmuje:
1) upomnienie wychowawcy lub nauczyciela;
2) upomnienie dyrektora szkoły w obecności rodziców;
3) obniżenie oceny z zachowania;
4) nagana dyrektora;
5) złożenie wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły – w szczególnych przypadkach, jeżeli wszystkie podjęte wcześniej środki wychowawcze nie odnosiły pozytywnych rezultatów.
10. Dyrektor szkoły występuje do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły po uprzedniej rozmowie z jego rodzicami.
11. Szczególne przypadki, o których mowa w ust. 9 pkt 5, obejmują:
1) świadome i ciągłe nieposzanowanie własnego zdrowia (nikotynizm, alkoholizm, narkomania);
2) notoryczne stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec kolegów i dorosłych;
3) niszczenie mienia, kradzieże, popełnianie czynów przestępczych;
4) ciągłe wagarowanie i niewypełnianie obowiązków szkolnych.
12. O wszystkich rodzajach wymierzonych kar wymierzający je zobowiązany jest poinformować rodziców ucznia w formie pisemnej.
13. Rodzice ucznia mają prawo odwołać się od kary w ciągu 7 dni do dyrektora, który po zbadaniu zasadności odwołania, w porozumieniu z radą pedagogiczną oraz pedagogiem, może uchylić wymierzoną karę.
14. Rodzice ucznia (prawni opiekunowie) mają prawo do wniesienia odwołania od kary wymierzonej przez dyrektora do Kuratora Oświaty w terminie 7 dni od wymierzenia kary.
15. Wykonanie kary, za wyjątkiem kary wymienionej w ust. 9 pkt 4, może być zawieszone na okres jednego miesiąca, jeżeli uczeń uzyska poręczenie co najmniej dwóch z niżej wymienionych organów szkoły:
1) wychowawcy klasowego;
2) pedagoga;
3) samorządu uczniowskiego.
16. Uczniowie szkoły są zobowiązani do poszanowania majątku szkolnego oraz majątku osobistego innych uczniów i pracowników szkoły. Za szkody celowe lub wynikające z nieprzestrzegania prawa szkolnego odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice uczniów.

Rozdział 8
Szczegółowe warunki i sposób oceniania
(podstawa w § 21 ust. 3)

§ 50
Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

§ 51
1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w odrębnych przepisach;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
3. Nauczyciele, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
4. Wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, nauczyciele opracowują pisemnie i przechowują w swojej dokumentacji. Kopię wymagań edukacyjnych nauczyciele przekazują dyrektorowi.
5. Wychowawca klasy, nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego, informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Informacje, o których mowa w ust. 3, nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom poprzez ich podyktowanie lub w formie wydruków wklejonych do zeszytów przedmiotowych. Fakt przyjęcia do wiadomości informacji w zeszytach rodzice potwierdzają podpisem.
7. Informacje, o których mowa w ust. 5, wychowawcy klas przekazują ustnie uczniom podczas zajęć z wychowawcą, a rodzicom - podczas zebrania.

§ 52

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 52 ust. 3 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;
4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt. 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w odrębnych przepisach.

§ 53
1. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć informatycznych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Dyrektor zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z:
1) wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego,
2) zajęć informatycznych
uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".
4. Dyrektor, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
5. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 4, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony" albo „zwolniona".

§ 54

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnieciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, o której mowa w § 58 ust. 1, odbywa się w następujących formach:
1) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
2) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;
3) kartkówki - sprawdziany pisemne trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
4) pisemne prace klasowe - sprawdziany pisemne, sprawdziany diagnostyczne, sprawdziany próbne i inne, obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, trwające do dwóch godzin lekcyjnych;
5) dyktanda;
6) ćwiczenia i zadania praktyczne;
7) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
8) ćwiczenia i zadania wykonane w domu;
9) inne sposoby prezentacji wiadomości i umiejętności ucznia, wynikające ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych.
3. Pisemną pracę klasową, o której mowa w ust. 2 pkt 4, nauczyciel wpisuje do dziennika oraz informuje uczniów o jej zakresie, formie i terminie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Każda pisemna praca klasowa winna być poprzedzona omówieniem jej zakresu i kryteriów oceny.
4. Kartkówki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie wymagają zapowiadania.
5. Pisemne prace klasowe i kartkówki mogą mieć formę testu.
6. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej dwie pisemne prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
7. Z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń otrzymuje jedną ocenę bieżącą.
8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
9. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż trzy.
10. W przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych więcej niż jeden raz w tygodniu, liczba ocen bieżących ustalonych każdemu uczniowi w danym okresie winna wynosić nie mniej niż cztery.
11. Oceny z pisemnych form sprawdzania osiągnięć nauczyciel ustala, wpisuje do dziennika lekcyjnego i podaje uczniom do wiadomości:
1) w ciągu 14 dni od daty pisemnej pracy klasowej lub dyktanda albo przedstawienia do oceny pracy długoterminowej lub projektowej;
2) w ciągu 7 dni od daty kartkówki.
12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.
13. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

§ 55
1. Uczeń, który uzyskał bieżącą ocenę niedostateczną, zobowiązany jest nadrobić braki i uzupełnić zaległości.
2. Nauczyciel może dodatkowo sprawdzić osiągnięcia edukacyjne ucznia, o którym mowa w ust. 1, w ustalonym przez siebie terminie i formie.
3. Zasada, o której mowa w ust. 2, stosuje się również do ucznia, który w wyznaczonym terminie nie wykonał lub nie przedstawił do oceny pracy domowej wymaganej przez nauczyciela.
4. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie ustalonych przez nauczyciela.
5. Uczeń, który nie uczestniczył w określonej formie sprawdzania osiągnięć z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zostać zobowiązany do zaprezentowania wiadomości i umiejętności w terminie i formie uzgodnionych z uczniem.
6. Uczeń może ubiegać się o ustalenie dodatkowej oceny bieżącej z określonego zakresu materiału, w terminie i formie uzgodnionych z nauczycielem. W tym przypadku decyzję co do dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia podejmuje nauczyciel.
7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające w szczególności na nieprzygotowaniu do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, a także braku zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, przyborów, materiałów, stroju sportowego itp. jeden raz w ciągu okresu.
8. Nie częściej niż raz w okresie uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć, polegające na braku zadania domowego.
9. Zgłoszenie nauczycielowi nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia z zapowiedzianych pisemnych prac klasowych i dyktand.
10. Szczegółowy system oceniania wewnątrzszkolnego opracowany jest w załączniku nr 1 (dla I etapu nauczania) oraz załączniku nr 2 (dla II etapu nauczania).

§ 56
1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne;
b) końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3. Nauczyciel ustnie uzasadnia uczniowi lub jego rodzicom ustaloną ocenę. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uzasadnienia ustalonej oceny w formie pisemnej.
4. W klasach I – III oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są opisowe.
5. Uzasadniając ocenę z zajęć edukacyjnych nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz do wymagań edukacyjnych.
6. Uzasadniając ocenę zachowania nauczyciel odwołuje się do rozpoznanego stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego, norm etycznych spójnych z charakterem wychowawczym szkoły i obowiązków określonych w statucie oraz do kryteriów oceniania zachowania.

§ 57

1. Począwszy od klasy IV oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według skali:
1) stopień celujący – 6;
2) stopień bardzo dobry – 5;
3) stopień dobry – 4;
4) stopień dostateczny – 3;
5) stopień dopuszczający – 2;
6) stopień niedostateczny – 1.
2. Za pozytywne oceny klasyfikacyjne uznaje się oceny wymienione w ust. 1 pkt 1–5.
3. Za negatywną ocenę klasyfikacyjną uznaje się ocenę wymienioną w ust. 1 pkt 6.
4. W przypadku ocen bieżących z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania dopuszcza się stosowanie skrótów, odpowiednio: cel, bdb, db, dst, dop i ndst.

§ 58

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7) okazywanie szacunku innym osobom.
2. Począwszy od klasy IV śródroczną, roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
3. Śródroczne i roczne klasyfikacyjne oceny zachowania ustala się z uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) zachowanie dobre:
a) uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej;
b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w jednym z obszarów: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;
2) zachowanie bardzo dobre:
a) uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej;
b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra w dwóch obszarach spośród następujących: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;
3) zachowanie wzorowe:
a) uczeń spełnia kryteria oceny poprawnej;
b) swoją postawą lub działaniem wyróżnił się lub przysporzył dobra we wszystkich trzech obszarach: wobec siebie, wobec innej osoby (osób), wobec otoczenia, szczególnie szkoły;
4) zachowanie poprawne:
a) uczeń odróżnia dobro od zła - prawidłowo ocenia zachowania własne i zachowania innych osób w kategoriach moralnych;
b) nie stwierdzono, by postępowanie ucznia przyniosło jakąkolwiek szkodę jemu samemu, innej osobie lub otoczeniu, w szczególności szkole;
c) w przypadku postępowania godzącego w dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia, uczeń żałował, naprawił lub zrekompensował szkodę i zmienił swoje zachowanie zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli.

5) zachowanie nieodpowiednie:
a) uczeń nie spełnił jednego lub dwóch kryteriów oceny poprawnej, w szczególności naruszył swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby lub dobro otoczenia;
b) nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody albo nie zmienił swojego zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli;
6) zachowanie naganne:
a) uczeń nie spełnił kryteriów oceny poprawnej;
b) został ukarany naganą dyrektora, ale kara ta nie spowodowała oczekiwanej zmiany jego zachowania;
c) w sposób rażący lub uporczywy naruszał swoim postępowaniem dobro własne, dobro innej osoby (osób) lub dobro otoczenia;
d) nie żałował, nie naprawił lub nie zrekompensował szkody i nie zmienił swojego zachowania, zgodnie z oczekiwaniami rodziców i nauczycieli.
4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub innych dysfunkcji rozwojowych na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5. Wychowawca zakłada i prowadzi zeszyt uwag i spostrzeżeń o zachowaniu uczniów danej klasy, zwany dalej „klasowym zeszytem uwag".
6. Wychowawca i nauczyciele na bieżąco wpisują do klasowego zeszytu uwag spostrzeżenia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego, a także informacje o zastosowanych środkach wychowawczych, udzielonych nagrodach i karach oraz skutkach zastosowanych wobec ucznia środków wychowawczych.
7. Szczegółowy system oceniania zachowania opracowany jest w załączniku nr 1 (dla I etapu nauczania) oraz załączniku nr 2 (dla II etapu nauczania).

§ 59
1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminie ustalonym przez dyrektora w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.
5. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie ósmej oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie ósmej.

6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
9. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 60
1. W klasach I–III:
1) oceny bieżące z zajęć edukacyjnych i zachowania są ustalane w formie symboli określonych przez nauczyciela, oznaczających poziom i postępy ucznia w nauce i zachowaniu;
2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
2. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

§ 61
1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
2. Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się w terminie ustalonym przez dyrektora w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.
3. W terminie ustalonym przez dyrektora nie później niż na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawcy, z zastrzeżeniem ust. 8, ustalają i wpisują do dziennika lekcyjnego, w wyodrębnionej kolumnie, przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne zachowania.
4. Nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne i wychowawcy klas IV-VIII informują uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ustnie, bezzwłocznie po ich wpisaniu do dziennika lekcyjnego.
5. Na podstawie wpisów w dzienniku lekcyjnym wychowawca oddziału bezzwłocznie sporządza dla każdego ucznia wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przekazuje go bezpośrednio rodzicom podczas zebrania albo uczniowi - w celu przedstawienia do wiadomości rodzicom. W przypadku przekazania wykazu przez ucznia, fakt przyjęcia do wiadomości informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych rodzice potwierdzają na wykazie podpisem i datą. Podpisany przez
6. rodziców wykaz przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych uczeń zwraca wychowawcy w ustalonym przez niego terminie, nie później niż w ciągu dwóch dni od daty otrzymania wykazu.
7. Niezależnie od formy, o której mowa w ust. 5, w uzasadnionych przypadkach informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych może być przekazana rodzicom ucznia telefonicznie, osobiście przez wychowawcę lub przez innego nauczyciela albo listownie.
8. Fakt przekazania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych w formach, o których mowa w ust. 6, nauczyciel dokumentuje adnotacją w dzienniku lekcyjnym.
9. Przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I-III przedstawiane są rodzicom przez wychowawców klas podczas spotkania z wychowawcą. Fakt przyjęcia do wiadomości przewidywanej opisowej rocznej oceny klasyfikacyjnej rodzice potwierdzają podpisem. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu wychowawca przedstawia im przewidywaną opisową roczną ocenę klasyfikacyjną podczas indywidualnego spotkania lub listownie.
10. Podpisane przez rodziców wykazy przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz przewidywane opisowe roczne oceny klasyfikacyjne uczniów klas I-III wychowawcy przechowują w swojej dokumentacji.
11. Za skuteczne przekazanie rodzicom każdego ucznia informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, nie później niż na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, odpowiadają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia i wychowawca klasy.

§ 62
1. W ciągu trzech dni od daty uzyskania przez rodziców informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się odpowiednio do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne lub wychowawcy klasy z wnioskiem o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana.
2. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wyższej niż przewidywana nauczyciel może:
1) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do jej uzyskania;
2) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana, w tym na podstawie dodatkowego sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia – jeśli stwierdzi, że:
a) uczniowi nie stworzono wystarczających możliwości zaprezentowania osiągnięć edukacyjnych lub
b) uczeń spełnił wymagania na ocenę przewidywaną oraz niektóre wymagania na ocenę wyższą niż przewidywana.
3. Jeśli zachodzi taka potrzeba, dodatkowe sprawdzenie wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza się w formie określonej przez nauczyciela nie później, niż w ciągu dwóch dni od daty złożenia wniosku.
4. W przypadku wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana wychowawca może:
1) podtrzymać przewidywaną ocenę – jeśli stwierdzi, że jest ona zgodna z kryteriami oceniania zachowania;
2) ustalić ocenę wyższą niż przewidywana – jeśli stwierdzi, że:
a) przy jej ustalaniu nie uwzględniono należycie kryteriów oceniania zachowania lub
b) uczeń spełnia kryteria oceny przewidywanej oraz niektóre kryteria oceny wyższej niż przewidywana.
5. Po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wyższej niż przewidywana, odpowiednio nauczyciel lub wychowawca informuje ucznia i jego rodziców o ustalonej ocenie rocznej poprzez wpis w dzienniczku, który uczeń przedstawia rodzicom do podpisu.
6. Ustalone roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania nauczyciele i wychowawca oddziału wpisują do dziennika lekcyjnego przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie wyznaczonym przez dyrektora.
7. W przypadku, gdy po przekazaniu informacji o przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej ocenie zachowania albo po ustaleniu oceny rocznej uczeń zostanie ukarany naganą dyrektora za rażące naruszenie norm etycznych lub zasad współżycia społecznego, wychowawca może ustalić dla tego ucznia niższą roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania. O swojej decyzji wychowawca klasy bezzwłocznie informuje ucznia i jego rodziców oraz dyrektora.

§ 63
1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonego zgodnie z odrębnymi przepisami, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
2. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę celującą.

§ 64

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
7. Podczas przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 5, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.
9. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego określa rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 66 i § 67.
11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany" albo „nieklasyfikowana".

§ 65
1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał niedostateczną ocenę klasyfikacyjną z:
1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo
2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego
- może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora, nie później niż do końca września.
6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego określa rozporządzenie.
7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 67 ust. 10.
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
9. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 66
1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Szczegółowe zasady ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych w przypadku, o którym mowa w ust. 3, określa rozporządzenie.
8. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 66 ust. 1.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
10. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

§ 67

1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III, na wniosek wychowawcy klasy po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

§ 68
1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 58 ust. 2, z zastrzeżeniem § 67 ust. 10.
2. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
3. Uczeń kończy szkołę, jeżeli: w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w § 58 ust. 2.

§ 69
1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
4. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

§ 70
1. Nauczyciele i wychowawcy informują rodziców o postępach ich dzieci w nauce i zachowaniu poprzez:
1) wpisywanie otrzymanych przez ucznia ocen bieżących oraz uwag o zachowaniu odpowiednio do dziennika elektronicznego, zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, karty pracy w celu przedstawienia rodzicom do wiadomości; fakt przyjęcia informacji do wiadomości rodzice potwierdzają podpisem;
2) przekazywanie rodzicom, podczas okresowych i śródokresowych spotkań z wychowawcami, odpowiednio:
a) ustnych informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu;
b) wykazów: ocen bieżących, śródrocznych ocen klasyfikacyjnych lub przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, a w przypadku uczniów klas I-III także opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanych opisowych rocznych ocen klasyfikacyjnych;
3) kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców lub nauczycieli;
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – kontakt telefoniczny, elektroniczny lub listowny, z inicjatywy rodziców lub nauczyciela.
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, zastrzeżeń, o których mowa w § 66 oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom do wglądu - na terenie szkoły i w terminie uzgodnionym z dyrektorem.

Rozdział 9
Zasady przyjmowania uczniów

§ 71
1. Szkoła jest dostępna dla wszystkich, którzy pragną w niej kształcić swoje dzieci; nie jest szkołą elitarną ze względu na przynależność do Kościoła katolickiego lub ze względu na status materialny kandydata.
2. Szkoła posiada wymiar charytatywno-opiekuńczy wobec uczniów potrzebujących szeroko rozumianego wsparcia opiekuńczo-wychowawczego, umożliwienia dostępu do nauki lub wyrównywania szans edukacyjnych, a także dla uczniów z rodzin wielodzietnych.
3. Kandydaci do szkoły oraz ich rodzice zapoznają się z charakterem szkoły, statutem i programem wychowawczo-profilaktycznym przed złożeniem wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.
4. Rodzice i uczniowie poprzez dobrowolny wybór szkoły katolickiej akceptują kształcenie i wychowanie w duchu nauczania Kościoła katolickiego.

§ 72
1. Szkoła posiada własne zasady i kryteria rekrutacji uczniów do klasy I.
2. Dla kandydatów do klasy pierwszej uwzględnia się następujące kryteria:
1) wiek dziecka – pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci zobowiązane do rozpoczęcia w danym roku szkolnym obowiązku szkolnego;
2) poziom dojrzałości szkolnej ustalony na podstawie zajęć rekrutacyjnych oraz informacji sporządzonej przez przedszkole lub szkołę, w której dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne;
3) wynik rozmowy z rodzicami.

§ 73
1. Dyrektor przyjmuje dzieci do klasy pierwszej na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które przeprowadza komisja powołana przez dyrektora.
2. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
1) złożenie przez rodziców w ustalonym przez szkołę terminie dokumentów podanych w zasadach rekrutacji na dany rok szkolny;
2) przeprowadzenie rozmów i zajęć kwalifikacyjnych z dziećmi i z rodzicami;
3) ustalenie przez komisję rekrutacyjną wyników postępowania;
4) ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych uczniów.

§ 74
1. Do szkoły może być przyjęte dziecko realizujące obowiązek szkolny w innej szkole podstawowej publicznej lub niepublicznej w trybie przeniesienia, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Do klasy I może być przyjęte dziecko w trakcie roku szkolnego, jeżeli szkoła ma wolne miejsce lub zorganizuje dodatkowe miejsce.

§ 75
Dziecko nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

Rozdział 10
Budżet szkoły

§ 76
1. Budżet szkoły tworzy się z dotacji ustalonej na podstawie odrębnych przepisów i przekazywanej przez Urząd Miasta w Częstochowie oraz opłat rodziców.
2. Dyrektor szkoły prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami ustalonymi przez podmiot prowadzący i pod jego nadzorem.
3. Dotacja podlega rozliczeniu zgodnie z odrębnymi przepisami oraz kontroli w zakresie jej wykorzystania.

Rozdział 11
Postanowienia końcowe

§ 77
1. Statut i jego zmiany uchwala rada pedagogiczna po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez osobę prowadzącą.
2. Statut szkoły nie może być sprzeczny z odpowiednimi przepisami prawa.

§ 78
Prowadzenie szkoły jest działalnością oświatowo – wychowawczą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty i niegospodarczą statutową działalnością organu prowadzącego i jako taka nie podlega przepisom o działalności gospodarczej.

§ 79
Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści: „Katolicka Szkoła Podstawowa 42-216 Częstochowa, ul. Górna 12. tel. 34/366-32-38, NIP 949-174-54-11, REGON 243079708" oraz pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie" i godłem państwa.

§ 80
Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 81
1. Patronem szkoły jest święta Królowa Jadwiga.
2. Święto patronalne szkoły obchodzone jest 8 czerwca.
3. Szkoła posiada własny sztandar, hymn i rotę ślubowania klas pierwszych.

§ 82
Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r., z tym dniem uchyla się statut z dnia 20 marca 1999 r.

Drukuj

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Opublikowano w Statyczne

banerek 1

Komunikat organizacyjny

Cele:
•Wyłonienie Mistrzów Częstochowy w Szachach wśród dzieci do lat 7
•Promocja sportu szachowego
•Promocja Katolickiej Szkoły Podstawowej w Częstochowie
•Promocja Częstochowy

Organizatorzy:
•Stowarzyszenie „Górna 12"
•Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie
•Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN" Częstochowa
•Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej

 

Patronat honorowy:
Arcybiskup Metropolita dr Wacław Depo
Patronat:
Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska
Patronat medialny:
Tygodnik Katolicki „Niedziela"
Radio „FIAT"
Partnerzy:
Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła
Drukarnia Cyfrowa „Garmond"

 

Termin i miejsce:
23.04.2016 r.
Katolicka Szkoła Podstawowa w Częstochowie
Częstochowa, ul. Górna 12

 

System rozgrywek:
Turniej zostanie przeprowadzony w jednej grupie rozgrywkowej
(chłopcy i dziewczęta) systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund,
tempem 15 minut na zawodnika.

 

Nagrody: ( za I,II i III miejsce osobno dla chłopców i osobno dla dziewcząt)
• I miejsce - Puchar, medal ,dyplom, nagroda rzeczowa
• II miejsce - medal , dyplom, nagroda rzeczowa
• III miejsce - medal , dyplom, nagroda rzeczowa
• Dyplomy dla wszystkich zawodników
• Nagroda dla najmłodszego zawodnika
• Nagroda dla najlepszego zawodnika z Częstochowy
• Nagroda dla najlepszego zawodnika Katolickiej Szkoły Podstawowej
• Nagroda główna, losowana spośród wszystkich,którzy ukończą zawody
• Nagrody niespodzianki.

 

Warunki uczestnictwa:
• W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni chłopcy i dziewczęta z rocznika
2009 ( lub młodsi).
• Dokonanie zgłoszenia do dnia 21 kwietnia 2016 roku na stronie
www.szkola-katolicka.com.pl lub w serwisie chessarbiter,
lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  podając dane:

Imię, nazwisko, data urodzenia(dd,mm,rrrr),nazwa przedszkola lub szkoły, kategoria szachowa( w razie posiadania).
• Potwierdzenie uczestnictwa i opłata wpisowego w dniu turnieju do godz. 9.45.

 

Wpisowe: 20 PLN

 

Uwagi:
W przypadku przybycia na zawody bez wcześniejszego zgłoszenia wpisowe wzrasta o 50%.
Zamknięcie listy startowej o godzinie 9.45.
Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00.
Zakończenie turnieju około godziny 14.45 do 15.15.
Poczęstunek dla wszystkich uczestników w trakcie zawodów( po IV rundzie).
Nagrody nie są łączone( za wyjątkiem głównej nagrody losowanej i nagród niespodzianek).
Losowanie głównej nagrody odbędzie się po wręczeniu wszystkich nagród regulaminowych.
Uczestnicy zawodów przybywają na zawody i odbywają zawody pod opieką rodziców lub opiekunów. 

Uwagi końcowe:
Komunikat organizacyjny, informacje i rejestracja do turnieju przez strony:
www.szkola-katolicka.com.pl

www.hetman.czest.pl

www.chessarbiter.com

Dodatkowych informacji udziela instruktor mgr Bogusław Snarski                                                         Tel. 604 71 08 71

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sponsor

 

Więcej artykułów…

Skontaktuj się z nami

Katolicka Szkoła Podstawowa
ul. Górna 12
42-216 Częstochowa

tel. 034-366-30-62, 515 047 023

519-669-761 (odbiór dziecka)
e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


O nas

Katolicka Szkoła Podstawowa powstała  w 2000 roku. Właścicielem i organem prowadzącym  jest Archidiecezja Częstochowska. Archidiecezję reprezentuje delegat wyznaczony przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego.

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT